FIFA futbolçylaryň kärendesi boýunça täze düzgünleri tassyklady

  • 23.01.2022 12:38
  • 7030
FIFA futbolçylaryň kärendesi boýunça täze düzgünleri tassyklady

Halkara futbol federasiýasy (FIFA) futbolçylaryň kärendesi boýunça täze düzgünleriň girizilendigini mälim etdi. Bu barada guramanyň resmi web sahypasyna salgylanyp, championat.com habar berdi.

Oýunçylaryň kärendesi boýunça täze düzgünler şulardan ybarat:

1. Indiki möwsümden başlap, kärendäniň şertleri (dowamlylygy, maliýe maglumatlary we ş.m.) görkezilen ýazmaça şertnama kärendäniň hökmany şerti bolar.
2. Kärendäniň iň gysga möhleti - iki transfer penjiresiniň aralygy;
3. Iň köp kärende möhleti - bir ýyl;
4. Şol bir klublaryň arasynda kärendesine alynýan oýunçylaryň sanyna çäklendirme giriziler: klub möwsümiň dowamynda bir kluba üçden köp oýunçy kärendesine berip bilmez we bir klubdan üçden köp oýunçy kärendesine alyp bilmez.
5. Möwsüm boýunça kärendesine bermegiň /almagyň umumy sanyna çäklendirme giriziler. Bu düzgüne geçiş ýuwaş-ýuwaşdan, tapgyrlaýyn amala aşyrylar:

  • - 2022-nji ýylyň 1-nji iýulyndan 2023-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli klub iň köp 8 oýunçyny kärendesine berip/alyp biler;
  • - 2023-nji ýylyň 1-nji iýulyndan 2024-nji ýylyň 30-njy iýunyna çenli hem şol ulgam hereket eder, ýöne kärendesine bermek/almak boýunça oýunçylaryň iň köp sany 7 bolar;
  • - 2024-nji ýylyň 1-nji iýulyndan başlap, kärendesine berlen/alnan oýunçylaryň iň köp sany 6 bolar. Bu san hemişelik esas bolup galar.

Düzgünnama üýtgetmeler 2022-nji ýylyň iýul aýyndan güýje girer.


şu gün 09:09
7184

Argentina Awstraliýadan üstün çykyp, dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykdy

Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 final duşuşygynda Argentinanyň futbolçylary Awstraliýadan üstün çykdylar. Al-Raýanda geçen duşuşyk 2:1 hasabynda tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Lionel...

düýn 23:29
7027

Niderlandlar ABŞ-ny ýeňip, dünýä çempionatynyň 1/4 finalyna çykdylar

Niderlandlar Katarda geçirilýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň çärýek finalyna çykmagy başaran ilkinji ýygyndy boldy. 1/8 final tapgyrynda olar ABŞ-ny 3:1 hasabynda ýeňdiler. Ýeňiji bolanlaryň düzüminde Memfis...

düýn 16:06
13339

Şotlandiýada futbolçylar üçin täze düzgünler girizilýär

Şotlandiýada profess­ional futbolçylara oýnuň öňüsyrasynda we ondan soňky gün tür­genleşiklerde kelle bilen oýnamak gadagan ediler. Bu Glazgo uniwersitetiniň öňki oýunçylaryň kelle beýnisiniň kesellerin­den üç...

düýn 09:19
13854

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun gününiň netijeleri

Dünýä çempionaty — 2022-niň 13-nji oýun güni tamamlandy. 2-nji dekabrda Katarda toparlaýyn tapgyryň 3-nji tapgyrynyň soňky 4 sany duşuşygy geçirildi. G topar Doha, «974» stadiony Serbiýa – Şweýsariýa – 2:3 (2:2)...