Disney Skarlett Ýohanssony «Gara dul» filmi üçin «Oskar» baýragyna hödürleýär

  • 09.01.2022 14:22
  • 3187
Disney Skarlett Ýohanssony «Gara dul» filmi üçin «Oskar» baýragyna hödürleýär

Disney "Gara dul" filmi üçin Skarlett Ýohanssony "Oskar" baýragyna hödürlemek işlerine girişdi. Özi-de baýraga diňe bir Ýohansson däl-de, filmiň beýleki gahrymanlarynyň hem hödürlenmegi ähtimal. Bu barada Comic Book neşirine salgylanyp, tut-news.ru habar berýär.

Degişli maglumatlar film studiýasynyň bu kampaniýa bagyşlanan web sahypasynda ýerleşdirildi. Ýöne "Gara dul" filminiň Marveliň komiksleri boýunça düşürilen filmler bilen deňeşdirilende, gaty bir şowly çykmandygy aýdylýar.

Munuň esasy sebäpleriniň hatarynda "Tükeniksizligiň söweşi" filminden soň sowet jansyzy Nataşa Romanowyň başdan geçirmeleriniň gaty bir özüne çekmeýändigi bellenilýär. Galyberse-de, filmiň biwagt çykarylandygy aýdylýar. Sebäbi ondaky wakalaryň "Tükeniksizligiň söweşi" filminden öň bolup geçýändigi sebäpli tomaşaçylar hemme zadyň gowulyk bilen gutarjakdygyny öňünden aňýarlar. Çünki olar Nataşanyň bu wakalardan soň Tanos bilen hem söweşmelidigini bilýärler.

29.11.2022 16:39
10219

«Awatar 2» — Golliwudyň taryhynda iň gymmat filmleriň biri

The Hollywood Reporter-iň çeşmelerine görä, "Awatar: Suwuň ýoly" filminiň býujeti 350-400 mln dollardan ybarat. Şeýlelikde, film Golliwudyň taryhynda, hatda puluň hümmetiniň gaçandygyny hasaba alaňda-da, iň gymmat...

26.11.2022 14:14
21132

Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

CelebTatter portaly ABŞ-da Google-dan peýdalanyjylaryň isleglerini seljerdi. Ember Herd meşhur şahslaryň arasynda birinji boldy - onuň adyny her aýyň dowamynda 5,6 mln gezek gözläpdirler. Aktrisanyň öňki ýanýoldaşy...

23.11.2022 12:12
2433

Stiwen Spilberg Berlin kinofestiwalynyň abraýly «Altyn aýy» baýragyny alar

Amerikan režissýory, ssenariýaçysy we prodýuseri Stiwen Spilberg 73-nji Halkara Berlin kinofestiwalynyň abraýly "Altyn aýy" baýragynyň eýesi bolar diýip, guramaçylar habar berdiler.  "73-nji Halkara Berlin kinofestiwaly...

22.10.2022 15:34
8059

Jared Leto gender taýdan bitarap ideg kosmetika brendini işe girizdi

Jared Leto gender taýdan bitarap kosmetika brendi Twentynine Palms-y işe girizdi. Bu barada Vogue žurnalyna salgylanyp, incrussia.ru belleýär. Markanyň ady Kaliforniýanyň günorta-gündogar bölegindäki Joşua-Tri...