FIFA-nyň prezidenti Infantino futbolda girdejini paýlamagyň täze shemasyny hödürledi

  • 22.12.2021 16:03
  • 6641
FIFA-nyň prezidenti Infantino futbolda girdejini paýlamagyň täze shemasyny hödürledi

Dünýä futbolynda girdejini paýlamagyň täze shemasy Ýewropa we beýleki assosiasiýalaryň arasynda maliýe serişdeleriniň 60/40% gatnaşygynda paýlanmagyny göz öňünde tutýar. Bu barada Halkara futbol federasiýasynyň (FIFA) prezidenti Janni Infantino žurnalistlere aýtdy diýip, TASS habar berýär.

Bu pikir FIFA-nyň sammitinde öňe sürüldi. Federasiýa halkara oýunlaryň senenamasyna täzeden garamak pikirini gözden geçirýär, oňa laýyklykda dünýä çempionaty dört ýyldan bir gezek däl-de, iki ýyldan bir gezek geçiriler.

“Biziň size hödürlejek gözlegimizde Ýewropa assosiasiýalarynyň girdejiniň 70%-ini, dünýäniň galan böleginiň bolsa 30%-ini alandygyny görersiňiz. Biz 60/40% gatnaşygyndaky girdejini 60% öňki 70%-den ýokary bolar ýaly ýagdaýda paýlamagy teklip edýäris” – diýip, Infantino aýtdy.

“Tejribe halkara senenamasyny has çeýe edip bolýandygyny görkezdi. Her ýyl halkara futbol ýaryşlaryny geçirip bolar, şonda has köp pul maýa goýlup bilner. Her kim oýnamak we köp girdeji almak üçin goşmaça mümkinçilige eýe bolar” – diýip, Infantino dünýä çempionatyny iki ýyldan bir gezek geçirmek mümkinçiligi barada gürrüň etmek bilen belledi.

FIFA-nyň global ösüş bölüminiň başlygy Arsen Wenger dünýä çempionatyny iki ýyldan bir gezek geçirmegiň ähli taraplar üçin bähbitli boljakdygyny aýtdy. “Gözlegler ykdysady nukdaýnazardan hiç hili meseläniň bolmajakdygyny we “pirogyň” uly boljakdygy sebäpli hemmeleriň peýda gazanjakdygyny görkezdi. Biz bir aýda ähli saýlama oýunlaryny oýnamak islemeýän Ýewropa toparlarynyň belliklerini göz öňünde tutduk” – diýip, ol belledi.


şu gün 01:54
6482

DÇ-2022: Horwatiýa oýundan soňky jerime urgular boýunça Ýaponiýany ýeňdi

Katarda dowam edýän futbol boýunça dünýä çempionatynyň 1/8 finalynda Horwatiýanyň futbolçylary oýundan soňky 11 metrlik jerime urgulary boýunça Ýaponiýadan üstün çykdylar. El-Wakrada geçirilen oýnuň esasy wagty...

düýn 13:53
15510

Messi «Oýnuň iň gowy oýunçysy» baýragynyň sany boýunça dünýä çempionatlarynyň rekordyny goýdy

3-nji dekabrda dünýä çempionatynyň 1/8 finalynyň oýny bolup, onda Argentina bilen Awstraliýanyň milli ýygyndylary oýnady. Toparlar Er-Raýýan şäherindäki “Ahmed bin Ali” stadionynda duşuşdylar. Baş emin Şimon Marsinýak...

düýn 09:28
22093

Serdar Berdimuhamedow Katarda FIFA-nyň prezidenti Janni Infantino bilen görüşdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Katar Döwletine amala aşyran saparynyň dowamynda Dohadaky «Halifa» stadionynda FIFA-nyň prezidenti Janni Infantino bilen görüşdi. Futbol assosiasiýalarynyň halkara...

düýn 08:31
7300

DÇ-2022: Angliýa Senegaly ýeňdi we çärýek finalda Fransiýa bilen duşuşar

Katarda dowam edýän futbol boýunça 2022-nji ýylyň dünýä çempionatynyň 1/8 finalynda Angliýa Senegaly ýeňlişe sezewar etdi. El-Haurda geçen duşuşyk 3:0 hasabynda tamamlandy. Iňlisleriň düzüminde Jordan Henderson...