Berdimuhamedow watandaşlarymyzy Halkara Bitaraplyk güni bilen gutlady

  • 12.12.2021 09:45
  • 4119
Berdimuhamedow watandaşlarymyzy Halkara Bitaraplyk güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti 12-nji dekabrda bellenilýän Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli türkmen halkyna Gutlag iberdi. Onda: «Bitaraplyk dünýäniň abadançylygyna, döwletleriň we halklaryň arasynda parahatçylygyň, dostlugyň hem-de hoşniýetli gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna, adamzadyň bagtly geljegine gönükdirilen taglymatdyr. Şoňa görä-de, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylda Halkara Bitaraplyk gününi, şeýle hem Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 26 ýyllygyny uly taryhy wakalar, ajaýyp zähmet ýeňişleri, aýdym-sazly baýramçylyk çäreleri bilen garşy alýarys» diýlip, Bitaraplygyň türkmen nusgasynyň döwlet syýasatyndaky orny barada aýratyn nygtalýar.  

Gutlagda bellenilişi ýaly, biziň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň durnukly ösmegini üpjün etmäge, senagat, maýa goýum, ulag-kommunikasiýa, durmuş ulgamlaryny ösdürmäge, tebigy serişdelerimizi oýlanyşykly peýdalanmaga, daşary ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn işlerimiz bu gün ilatymyzyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga we ýaşaýyş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmaga ýardam berýär.

«Eziz Watanymyza bolan söýgimiz, ösüşleriň täze sepgitlerine ýetmekdäki belent ynamymyz bilen Garaşsyzlygymyzyň hem-de Bitaraplygymyzyň esaslaryny berkidýän işlerimizi geljekde hem üstünlikli dowam etdireris» diýip, türkmen Lideri şanly sene bilen ähli türkmen halkyny gyzgyn gutlaýar.


şu gün 09:32
2660

Türkmenistan Eýranda geçirilen «STAR EXPO 2023» sergisine gatnaşdy

28-nji noýabrda Maşat şäherinde «Star Expo 2023» ady bilen iýmit we syýahatçylyk ugruna bagyşlanan dördünji sergi öz işine başlady. Şäheriň “Ýyldyz” söwda merkeziniň binasynda işe başlan bu sergä Türkmenistanyň...

düýn 12:40
1635

Bişkekde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan tegelek stol geçirildi

29-njy noýabrda J.Balasagyn adyndaky Gyrgyzystanyň milli uniwersitetinde Türkmenistanyň Gyrgyzystandaky (Bişkek ş.) ilçihanasy tarapyndan Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan...

düýn 11:50
2464

Aşgabadyň we welaýatlaryň teatrlarynda dünýä nusgawy sahna eserleri görkeziler. Wagty we tertibi

Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 28 ýyllygy mynasybetli Aşgabatdaky hem-de ýurdumyzyň welaýatlaryndaky teatrlarda «Hemişelik Bitaraplyk — dost–doganlyk binýady» atly dünýä nusgawy sahna eserleriniň hepdeligi...

30.11.2023 23:28
5350

Türkmenistan «Asyrlaryň yzlary» atly halkara ylmy ýygyndyny neşir etmäge taýýarlanýar

Türkmenistanyň taryhy we medeni ýadygärliklerinde geçirilen ylmy barlaglaryň dowamynda soňky ýyllarda toplanan ylmy maglumatlary dünýäniň ylmy jemgyýetçiligine giňden tanatmak maksady bilen, «Asyrlaryň yzlary» ...