Berdimuhamedow watandaşlarymyzy Halkara Bitaraplyk güni bilen gutlady

  • 12.12.2021 09:45
  • 3686
Berdimuhamedow watandaşlarymyzy Halkara Bitaraplyk güni bilen gutlady

Türkmenistanyň Prezidenti 12-nji dekabrda bellenilýän Halkara Bitaraplyk güni mynasybetli türkmen halkyna Gutlag iberdi. Onda: «Bitaraplyk dünýäniň abadançylygyna, döwletleriň we halklaryň arasynda parahatçylygyň, dostlugyň hem-de hoşniýetli gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna, adamzadyň bagtly geljegine gönükdirilen taglymatdyr. Şoňa görä-de, Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy tarapyndan «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýyly» diýlip yglan edilen 2021-nji ýylda Halkara Bitaraplyk gününi, şeýle hem Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 26 ýyllygyny uly taryhy wakalar, ajaýyp zähmet ýeňişleri, aýdym-sazly baýramçylyk çäreleri bilen garşy alýarys» diýlip, Bitaraplygyň türkmen nusgasynyň döwlet syýasatyndaky orny barada aýratyn nygtalýar.  

Gutlagda bellenilişi ýaly, biziň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň durnukly ösmegini üpjün etmäge, senagat, maýa goýum, ulag-kommunikasiýa, durmuş ulgamlaryny ösdürmäge, tebigy serişdelerimizi oýlanyşykly peýdalanmaga, daşary ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmaga gönükdirilen toplumlaýyn işlerimiz bu gün ilatymyzyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga we ýaşaýyş derejesini yzygiderli ýokarlandyrmaga ýardam berýär.

«Eziz Watanymyza bolan söýgimiz, ösüşleriň täze sepgitlerine ýetmekdäki belent ynamymyz bilen Garaşsyzlygymyzyň hem-de Bitaraplygymyzyň esaslaryny berkidýän işlerimizi geljekde hem üstünlikli dowam etdireris» diýip, türkmen Lideri şanly sene bilen ähli türkmen halkyny gyzgyn gutlaýar.


19.11.2022 09:10
6588

Türkmenistanda Ýaşlar guramasynyň «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly dörediler

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň ýanynda «Arkadagly ýaşlar» atly elektron žurnaly döretmek göz öňünde tutulýar. Wise-premýer N.Amannepesowyň Hökümet mejlisinde habar berşi...

19.11.2022 08:52
3912

23-25-nji noýabrda Türkmenistanda Täjigistanyň Medeniýet günleri geçiriler

23 — 25-nji noýabrda Täjigistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Medeniýet günleriniň geçirilmegine taýýarlyk görülýär. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi. Bellenilişi...

18.11.2022 16:40
6061

Žurnalistleriň arasynda «Durmuşyň döreden sýužetleri» temasy boýunça esse bäsleşigi yglan edildi

Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýän ACTED «CS-GBV Central Asia» sebitleýin taslamasy bilen hyzmatdaşlykda Merkezi Aziýa we Owganystan üçin «Ýagtylyk şöhlesi» Başlangyjynyň Sebitleýin maksatnamasy iň...

13.11.2022 23:11
18798

Türkmenistanda Hasyl toýy mynasybetli dabaralar geçirildi

Şu gün, 13-nji noýabrda Türkmenistanyň ähli künjeginde Hasyl toýy giňden bellenildi. Baýramçylyk mynasybetli esasy dabaralar Aşgabatdaky «Mekan» köşgünde geçirildi. Belläp geçsek, 12-nji noýabrda ýurdumyzyň obasenagat...