Aktrisa Salma Haýek Golliwudyň “Şöhrat alleýasynda” ýyldyzy aldy

  • 24.11.2021 14:56
  • 12417
Aktrisa Salma Haýek Golliwudyň “Şöhrat alleýasynda” ýyldyzy aldy

Asly Meksikadan bolan amerikaly aktrisa Salma Haýek Golliwudyň “Şöhrat alleýasyndan” ýyldyz aldy. Bu barada People žurnalyna salgylanyp, lenta.ru habar berdi.

Dabara aktýor Adam Sendler, şeýle hem Haýekiň Marveliň “Ölmezekler” atly täze filmi boýunça kärdeşleri - režissýor Hloýa Çžao we filmde esasy keşpleriň birini janlandyrýan Kumeýl Nanjiani dagylar gatnaşdy diýip, habarda aýdylýar.

“Başyna baran her işiňizde iň gowusy boluň. Has-da kämilleşmäge çalyşyň. Edýän işiňizden lezzet aljak boluň. Yhlasly işläň. Taýýarlanyň. Kim näme diýse diýibersin. Ýöne iň esasysy, haçan-da bir işiňiz başa barmanda, özüňizi diňlemäň" diýip, 55 ýaşly aktrisa öz çykyşynda aýtdy.

Salma Haýek häzire çenli 30-dan gowrak filmde çykyş etdi. Ol 2002-nji ýylda çykan “Frida” filmindäki roly üçin iň oňat aktrisa diýen ugur boýunça "Oskar" baýragyna dalaşgär görkezildi we bu babatda asly Meksikadan bolan ilkinji aktrisa boldy.

29.11.2022 16:39
8725

«Awatar 2» — Golliwudyň taryhynda iň gymmat filmleriň biri

The Hollywood Reporter-iň çeşmelerine görä, "Awatar: Suwuň ýoly" filminiň býujeti 350-400 mln dollardan ybarat. Şeýlelikde, film Golliwudyň taryhynda, hatda puluň hümmetiniň gaçandygyny hasaba alaňda-da, iň gymmat...

26.11.2022 14:14
20172

Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

CelebTatter portaly ABŞ-da Google-dan peýdalanyjylaryň isleglerini seljerdi. Ember Herd meşhur şahslaryň arasynda birinji boldy - onuň adyny her aýyň dowamynda 5,6 mln gezek gözläpdirler. Aktrisanyň öňki ýanýoldaşy...

23.11.2022 12:12
2391

Stiwen Spilberg Berlin kinofestiwalynyň abraýly «Altyn aýy» baýragyny alar

Amerikan režissýory, ssenariýaçysy we prodýuseri Stiwen Spilberg 73-nji Halkara Berlin kinofestiwalynyň abraýly "Altyn aýy" baýragynyň eýesi bolar diýip, guramaçylar habar berdiler.  "73-nji Halkara Berlin kinofestiwaly...

22.10.2022 15:34
8027

Jared Leto gender taýdan bitarap ideg kosmetika brendini işe girizdi

Jared Leto gender taýdan bitarap kosmetika brendi Twentynine Palms-y işe girizdi. Bu barada Vogue žurnalyna salgylanyp, incrussia.ru belleýär. Markanyň ady Kaliforniýanyň günorta-gündogar bölegindäki Joşua-Tri...