Netflix iň meşhur filmleriň we seriallaryň sanawy bilen ýörite saýt döretdi

  • 18.11.2021 16:13
  • 2719
Netflix iň meşhur filmleriň we seriallaryň sanawy bilen ýörite saýt döretdi

Netflix akym hyzmaty top10.netflix.com saýtyny işe girizdi. Onda Netflix platformasynda öň ýerleşdirilen iň meşhur filmleriň we seriallaryň sanawy neşir edildi. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugyna salgylanyp, TASS habar berýär.

Kategoriýa boýunça her sanaw on orundan ybarat. Kategoriýalar şeýle görnüşde: iňlis dilindäki filmler, iňlis dilindäki seriallar, daşary ýurt dillerindäki filmler we daşary ýurt dillerindäki seriallar. Hyzmatyň işleýän ýurdunyň hersi üçin sanawyň öz wersiýasy bar. Reýting ulanyjylar tarapyndan filmleri we seriallary görmäge sarp edilen wagty hasaplamagyň esasynda düzüldi.

Sanaw yzygiderli täzelener. Indiki täzelenme 23-nji noýabra we ondan soň her sişenbe gününe meýilleşdirilýär.

Şeýle-de, hyzmatda kinoplatformanyň tutuş taryhynda iň meşhur filmleriň we seriallaryň sanawy bar. Iňlis dilindäki iň meşhur filmleriň sanawynda birinji orny “Bird Box”, seriallardan “Bridgerton” eýeledi. Daşary ýurt dillerindäki filmleriň arasynda Germaniýanyň “Blood Red Sky” filmi birinji orunda ýerleşýär, seriallaryň arasynda bolsa “Squid Game” has meşhurdyr. 


28.09.2021 07:17
1849

Netflix «Jadygöý» filminiň üçünji möwsümini surata düşürer

Netflix “Jadygöý” (“Ведьмак”) serialynyň üçünji möwsümini surata düşürer. Bu barada serialyň Twitterdäki resmi saýtynda habar berilýär diýip, gazeta.ru belleýär. “Biz ikinji çeper anime-film we wakalary Jadygöýüň...

10.08.2021 09:02
11557

Žan-Klod Wan Dammly uruşganly film görlen sany boýunça Netflix-de ilkinji 5-lige girdi

Netflix striming hyzmaty Žan-Klod Wan Dammyň baş keşbi janlandyrmagynda “Iň soňky hakyna tutma” uruşganly komediýasyny çykardy. Bu film striming hyzmatynyň öz reýtinginde birinji ýeri eýeledi diýip, newinform.com...

29.11.2022 16:39
8725

«Awatar 2» — Golliwudyň taryhynda iň gymmat filmleriň biri

The Hollywood Reporter-iň çeşmelerine görä, "Awatar: Suwuň ýoly" filminiň býujeti 350-400 mln dollardan ybarat. Şeýlelikde, film Golliwudyň taryhynda, hatda puluň hümmetiniň gaçandygyny hasaba alaňda-da, iň gymmat...

26.11.2022 14:14
20212

Ember Herd Google-da iň köp gözlenen tanymal adam boldy

CelebTatter portaly ABŞ-da Google-dan peýdalanyjylaryň isleglerini seljerdi. Ember Herd meşhur şahslaryň arasynda birinji boldy - onuň adyny her aýyň dowamynda 5,6 mln gezek gözläpdirler. Aktrisanyň öňki ýanýoldaşy...