Gaitidäki ýertitremede aradan çykanlaryň sany 304-e ýetdi

  • 15.08.2021 16:40
  • 19602
Gaitidäki ýertitremede aradan çykanlaryň sany 304-e ýetdi

Düýn, 14-nji awgustda Gaitide güýçli ýertitreme boldy. Onuň netijesinde, azyndan, 304 adam aradan çykdy, 1,8 müň adam ejir çekdi. Bu barada TASS ýerli häkimiýetleriň maglumatlaryna salgylanyp habar berdi.

«Häzirki wagta çenli 304 adamyň aradan çykandygy bellige alyndy, şolardan 160-sy Günorta departamentde ýaşaýardy. Şeýle hem bar bolan maglumatlara görä, häzirki wagta çenli 1,8 müň adam şikes aldy» - diýlip, Respuplikanyň raýat goranyşy müdirliginiň wekili aýtdy.

Şikes alanlaryň bir bölegi hassahana ýerleşdirildi.
Şenbe güni irden Gaitide 7,2 magnitudaly ýertitreme bolup geçdi. Ýertitremäniň merkezi ilaty 125 müň töweregi adam bolan Le-Ke kommunasyndan 40 km-likde ýerleşýärdi. Onuň ojagy 10 km çuňlukda ýerleşdi.

Ýerasty yrgyldylardan, esasan, Günorta, Grand-Ans we Nipp departamentleri ejir çekdi — bu ýerlerde lukmançylyk we dini edaralaryň ýumrulmagy bellige alyndy. Hökümet ýurduň çäginde bir aýlyk adatdan daşary ýagdaý düzgünini girizdi.


17.08.2021 12:23
12186

BMG Gaitidäki ýertitremede zyýan çekenler üçin 8 mln dollar bölüp berer

Birleşen Milletler Guramasy Gaitide bolan ýertitremäniň netijesinde zyýan çekenlere kömek hökmünde azyndan 8 mln dollar iberer diýip, Baş sekretaryň ynsanperwer meseleler boýunça orunbasary Martin Griffits habar...

10.07.2024 18:24
9530

Dünýä ummany akymlaryň haýallamagy zerarly kömürturşy gazyny az siňdirýär

Dünýä ummanyndaky global “üznüksiz akymlaryň” haýallamagy kömürturşy gazynyň umman tarapyndan siňdirilişiniň kemelmegine we ählumumy maýyllaşmanyň güýçlenmegine sebäp bolar diýip, amerikan alymlary duýdurýarlar...

10.07.2024 13:29
14379

Boeing iki sany 737 MAX heläkçilikleri bilen baglanyşykly kezzaplykda günäsini boýun aldy

Boeing Indoneziýada we Efiopiýada iki sany 737 MAX uçarlarynyň heläkçiligi bilen baglanyşykly kezzaplykda günäsini boýun aldy. Kompaniýa ABŞ-nyň Adalat ministrligi bilen geleşik baglanyşmaga ylalaşdy diýip, Reuters...

09.07.2024 22:27
9348

Günde bolup geçen bäş sany güýçli alawlama Ýeriň ionosferasyna täsir derejesini ýokarlandyrdy

8-nji iýula geçilen gije Günüň üstünde bäş sany M klasa degişli güýçli alawlama ýüze çykdy. Bu barada RF-niň Amaly geofizika institutyna (FGBU IPG) salgylanýan TASS habar berdi. Birinji M1.5 synply alawlama Aşgabat...