Türkmenistanyň Prezidenti Ahalteke atçylyk toplumyna baryp gördi

  • 28.06.2021 12:06
  • 8524
Türkmenistanyň Prezidenti Ahalteke atçylyk toplumyna baryp gördi

Düýn Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow Köpetdagyň etegindäki gözel künjekleriň birinde ýerleşýän Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumynda bolup, ynsan gylykly bedewleri bilen didarlaşdy.

Bu ýerde döwlet Baştutany Akşäher hem Hanbeg atly bedewler bilen didarlaşdy.
Bu gün tutuş dünýäde meşhur bolan ýelden ýüwrük ahalteke bedewleriniň şöhraty belende galdy. Ata-babalarymyz köp asyrlaryň dowamynda tutanýerli zähmeti, zehini arkaly dünýäniň dürli künjeklerinde meşhur bedewleri kemala getiripdirler hem-de olaryň arassa ganlylygyny saklap gelipdirler.
Behişdi bedewler okgunly ösýän Garaşsyz Watanymyzyň özboluşly nyşanydyr. Ahalteke bedewleriniň dünýä atçylyk sportunda geçen şöhratly ýoluny mynasyp dowam etmek hem-de başarnyklaryny doly açmak üçin täze mümkinçilikler döredilýär. Bedewleriň tebigy gözelligi, çalasynlygy, wepadarlygy, ösen aň-paýhasy hem-de aýratyn başarnyklary köp asyrlaryň dowamynda şahyrlar we suratkeşler üçin ylham çeşmesi boldy.


düýn 23:11
342

Türkmenistan Türkiýede ýer titremede şehit bolanlary ýatlap, sadaka berer

Türkmenistanda ýakyn wagtda Türkiýede agyr betbagtçylyk zerarly şehit bolanlary ýatlap «Halk hakydasy» ýadygärlikler toplumynda sadaka berler. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ...

07.02.2023 08:41
5689

Ahalteke atçylyk sungatyny ÝUNESKO girizmäge hödürlemek meýilleşdirilýär

2023-nji ýylda ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizmek üçin «Ahalteke atçylyk sungaty we atlary bezemek däpleri» atly milli hödürnama hödürlendi. Bu barada 6-njy fewralda Daşary işler...

01.02.2023 10:29
9514

«Galkynyş» Monte-Karlodaky sirk sungaty halkara festiwalynda çykyş eder

«Galkynyş» at üstündäki oýunlar topary Monte-Karloda geçiriljek 47-nji Sirk sungaty Halkara festiwalyna gatnaşmak üçin resmi çakylyk aldy. Iň abraýly sirk şüweleňleriniň biri bolan bu festiwal 2025-nji ýylyň ýanwarynda...

16.01.2023 10:38
27662

Arkadag şäherinde baş metjidi «Altyn» hojalyk jemgyýeti gurar

«Altyn» hojalyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň baş metjidini gurmak boýunça yglan edilen bäsleşikde ýeňiji boldy. Belläp geçsek, Ahal welaýatynyň baş metjidiniň guruljak ýeri Gurbanguly Berdimuhamedowyň beren maslahatlarydyr...