Botswanada agramy 1098,30 karatlyk almaz tapyldy

  • 21.06.2021 19:32
  • 10045
Botswanada agramy 1098,30 karatlyk almaz tapyldy

Botswananyň paýtagtynda «Debswana» almaz kompaniýasy ýurduň Prezidenti Mokgwitsi Masisä we Ministrler Kabinetiniň agzalaryna agramy 1098,30 karata deň bolan almazy görkezdi. Bu barada Sinhua agentligine salgylanyp, azertag.az habar berýär.

Kompaniýanyň maglumatlaryna görä, ýurduň günortasynda 1-nji iýunda tapylan almaz bu kompaniýanyň taryhynda iň uly we gymmat bahaly daşdyr. «Debswana» Botswananyň Hökümeti hem-de «De Beers» atly dünýäniň iri almaz kompaniýasy bilen bilelikde döredilen kärhanadyr. Ýeri gelende bellesek, bu ýurtda almazlar ilkinji gezek 1967-nji ýylda ýüze çykaryldy. 
Täze tapylan almaz dünýäniň iň uly gymmat bahaly daşlarynyň ilkinji bäşligine girer diýip çaklanylýar we ol bu ýurduň halkyna uly umyt berýär.
Ýurduň Baştutany almazy tapan iki işgäre öwgüli sözleri aýdyp, ondan geljek girdejiniň ýurduň ösüşi üçin zerurlyklary kanagatlandyrmaga ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

düýn 16:09
15792

21-nji iýul howa gözegçilikleriniň taryhynda iň yssy gün boldy

2024-nji ýylyň 21-nji iýuly howa gözegçilikleriniň taryhynda iň yssy gün boldy. Howanyň üýtgemegi boýunça Copernicus gullugy bu maglumaty tassyklaýar. Copernicus 1940-njy ýyldan bäri global howa şertlerini yzarlaýar...

düýn 15:14
4348

Apple Watch Ultra açyk deňze akyp giden sýorferi halas etdi

Awstraliýaly sýorfer Rik Şarman Apple Watch Ultra akylly sagadynyň gaýragoýulmasyz kömek funksiýasynyň kömegi bilen halas edildi. Bu waka Baýron-Beý şäheriniň kenarynda bolup geçdi. Ol ýerde 49 ýaşly sýorfer güýçli...

21.07.2024 11:39
28434

Täze Zelandiýada dünýäde seýrek duşýan kit kenara zyňlyp çykdy. Ony janly görnüşde hiç kim görmändir

Täze Zelandiýada Günorta adanyň kenaryna dünýäde kitleriň iň seýrek görnüşi bolan günorta amerikan remnezuby öýdülýän kitiň läşi zyňlyp kenara çykdy. Onuň uzynlygy, takmynan, 5 metr. Phys.org-yň habar bermegine...

19.07.2024 23:31
20175

ABŞ-da Azatlyk heýkeliniň üstünden otly şar uçup geçdi: meteor Manhetteniň üstünde ýandy

16-njy iýulda ABŞ-da Nýu-Ýorkuň we Nýu-Jersiniň ýaşaýjylary adaty bolmadyk bir hadysanyň şaýady boldular: gündizlikde  şäheriň üstünden meteorit uçup geçdi. Diametri 0,3 metrden uly bolmadyk kosmos daşy Nýu-Ýork...