2030-njy ýyla çenli Yrakda suw çökgünligi döräp biler

  • 08.06.2021 14:51
  • 15463
2030-njy ýyla çenli Yrakda suw çökgünligi döräp biler

Sebitde howanyň üýtgemegi we Tigr hem-de Ýewfrat derýalarynyň suwunyň işjeň ulanylmagy sebäpli, Yrak 2035-nji ýyla çenli suw gorlarynyň güýçli ýetmezçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolup biler. Bu barada Daşky gurşawy goramagyň bütindünýä güni mynasybetli eden çykyşynda Yragyň Prezidenti Barham Saleh aýtdy — diýip, TASS-a salgylanyp, Trend agentligi habar berýär.

Prezident kanselýariýasynyň saýtynda Barham Salehiň: «Yrak soňky 40 ýyldan bäri dürli görnüşli düýpli öwrülişiklerden ejir çekýär. Uruşlar, sanksiýalar, terrorizm we içerki gapma-garşylyklar onuň durnuklylygyna hem-de raýatlarynyň abadançylygyna howp salýar. Ýöne ýurduň ýüzbe-ýüz bolýan iň esasy hem uzak möhletleýin howpy, gürrüňsiz, ykdysady üýtgeşmeler we howanyň üýtgemegi zerarly daşky gurşawa zyýan ýetirilmegi bilen baglanyşyklydyr. Yragyň Suw gorlary ministrliginiň maglumatlaryna görä, 2035-nji ýyla çenli biziň ýurdumyzda her ýylda takmynan 10,8 milliard kub metr suw ýetmezçiligi döräp biler» diýen sözleri getirilýär.
Şular bilen birlikde, onuň sözlerine görä, 2050-nji ýyla çenli ýurduň ilaty häzirki 38 million bolanlygyndan, 80 million adama çenli köpeler, bu bolsa howanyň üýtgemegine üns berilmese, ykdysady we durmuş töwekgelçiliklerini has-da ýokarlandyrar.


şu gün 13:32
676

Alymlar buzluklaryň eremegini emeli usulda haýallatmagy teklip edýärler

Howanyň üýtgemegi, iri buzluklaryň eremegi sebäpli deňiz derejesiniň ýokary galmagy ýaly, eýýäm juda duýulýan netijelere getirip ugrady. Ählumumy maýlama garşy göreşmegiň esasy serişdesi senagaty optimallaşdyrmak...

şu gün 12:36
563

Sisiliýadaky Perguza köli howanyň üýtgemegi sebäpli gurama hala geldi

Sisiliýa adasyndaky Perguza köli howanyň global maýlamagy sebäpli gurakçylykdan ýaňa  gurady diýen ýaly. Reýter agentliginiň habar bermegine görä, bu sebitdäki ýeke-täk tebigy köl. Ol 1,8 inedördül kilometr meýdany...

düýn 15:04
6678

14-nji iýulda Günde bäş sany güýçli alawlama boldy, olaryň biri iň soňky klasa degişli

14-nji iýulda Günde dowamlylygy 29 minut bolan bäş sany güýçli alawlama, şol sanda Х1.3 klasa degişli alawlama bolup geçdi diýip, TASS agentligi habar berýär. Amaly geofizika institutynyň maglumatlaryna görä, Х...

düýn 13:59
13928

Seýrek hadysa: dünýäde iň gurak çöl gülledi

Çilide üýtgeşik hadysa bolup geçdi: adatça, özüniň guraklygy bilen belli bolan Atakama çöli gülledi. Ozal jansyz çägeler bilen örtülen ýer indi ak we benewşe güllere büreldi. Ýerli ýaşaýjylaryň arasynda “deserto...