Dünýädäki iň uly aýsberg Antarktidadan bölünip aýryldy

  • 20.05.2021 17:13
  • 26154
Dünýädäki iň uly aýsberg Antarktidadan bölünip aýryldy
şu gün 13:32
676

Alymlar buzluklaryň eremegini emeli usulda haýallatmagy teklip edýärler

Howanyň üýtgemegi, iri buzluklaryň eremegi sebäpli deňiz derejesiniň ýokary galmagy ýaly, eýýäm juda duýulýan netijelere getirip ugrady. Ählumumy maýlama garşy göreşmegiň esasy serişdesi senagaty optimallaşdyrmak...

şu gün 12:36
1219

Sisiliýadaky Perguza köli howanyň üýtgemegi sebäpli gurama hala geldi

Sisiliýa adasyndaky Perguza köli howanyň global maýlamagy sebäpli gurakçylykdan ýaňa  gurady diýen ýaly. Reýter agentliginiň habar bermegine görä, bu sebitdäki ýeke-täk tebigy köl. Ol 1,8 inedördül kilometr meýdany...

düýn 15:04
6678

14-nji iýulda Günde bäş sany güýçli alawlama boldy, olaryň biri iň soňky klasa degişli

14-nji iýulda Günde dowamlylygy 29 minut bolan bäş sany güýçli alawlama, şol sanda Х1.3 klasa degişli alawlama bolup geçdi diýip, TASS agentligi habar berýär. Amaly geofizika institutynyň maglumatlaryna görä, Х...

düýn 13:59
13928

Seýrek hadysa: dünýäde iň gurak çöl gülledi

Çilide üýtgeşik hadysa bolup geçdi: adatça, özüniň guraklygy bilen belli bolan Atakama çöli gülledi. Ozal jansyz çägeler bilen örtülen ýer indi ak we benewşe güllere büreldi. Ýerli ýaşaýjylaryň arasynda “deserto...