Hytaý ilkinji gezek Marsa baryp ýetdi

  • 17.05.2021 15:45
  • 15912
Hytaý ilkinji gezek Marsa baryp ýetdi

Ýakynda “Týanwen-1” kosmos gämisi Marsa baryp gondy. Şeýlelik bilen ol bu planeta baryp ýeten ilkinji hytaý kosmos gämisi boldy. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

Bu gonuşyň Aşgabat wagty bilen 04:18-de Marsyň demirgazyk ýarym şaryndaky Utopiýa düzlüginiň günorta böleginde bolandygy habar berildi. Enjam "gyzyl planeta" doly awtomatiki režimde gondy diýip, çeşme belleýär.
“Týanwen-1” tutuşlygyna orbita apparatyndan, gonuş modulyndan we marsohoddan ybarat. 2020-nji ýylyň iýul aýynda uçurylan kosmos gämisi iki aý töweregi wagt bäri özüne gonmaga ýer gözleýärdi. Netijede, gonuş modully we marsohodly kapsula Marsyň atmosferasyna girmegi başardy.
Kosmos gämisiniň gonuşynyň awtonom režim sebäpli kyn düşendigi, islendik bir ýalňyşlygyň gynandyryjy netijelere getirmeginiň mümkindigi bellendi. Şeýle hem çeşme Hytaýyň SSSR-den we ABŞ-dan soň Marsa ýeten üçünji ýurtdugyny belledi.

düýn 23:31
4005

ABŞ-da Azatlyk heýkeliniň üstünden otly şar uçup geçdi: meteor Manhetteniň üstünde ýandy

16-njy iýulda ABŞ-da Nýu-Ýorkuň we Nýu-Jersiniň ýaşaýjylary adaty bolmadyk bir hadysanyň şaýady boldular: gündizlikde  şäheriň üstünden meteorit uçup geçdi. Diametri 0,3 metrden uly bolmadyk kosmos daşy Nýu-Ýork...

düýn 23:07
1000

Windows işindäki global bökdençlik awiakompaniýalara, banklara, media we köp sanly kompaniýalara täsirini ýetirdi

CrowdStrike kompaniýasynyň kiberhowpsuzlyk üçin programma üpjünçiliginiň täzelenmegi sebäpli ýüze çykan Windows operasion ulgamynyň işindäki global bökdençlik dünýädäki kompaniýalaryň işinde düýpli näsazlyklara...

17.07.2024 16:23
6884

Günde şu tomusda iň güýçli - X1.9 klasly partlama hasaba alyndy

16-njy iýulda Aşgabat wagty bilen 18:26-da Günde güýçli partlama bolup geçdi, oňa X1.9 derejesi berildi. Bu barada Amaly geofizika institutyna salgylanyp, TASS habar berýär. Partlama tomus başlany bäri iň güýçlüsi...

16.07.2024 13:32
4894

Alymlar buzluklaryň eremegini emeli usulda haýallatmagy teklip edýärler

Howanyň üýtgemegi, iri buzluklaryň eremegi sebäpli deňiz derejesiniň ýokary galmagy ýaly, eýýäm juda duýulýan netijelere getirip ugrady. Ählumumy maýlama garşy göreşmegiň esasy serişdesi senagaty optimallaşdyrmak...