Microsoft korporasiýasy 15 ýylyň içinde ilkinji gezek standart şrifti üýtgeder

  • 05.05.2021 14:28
  • 13117
Microsoft korporasiýasy 15 ýylyň içinde ilkinji gezek standart şrifti üýtgeder

2022-nji ýylda Microsoft korporasiýasy Microsoft Office-de ulanylýan şrifti üýtgetmekçi bolýar. Kompaniýanyň 700-den gowrak dürli şriftiniň bardygyna garamazdan, ol bäş sany täze şrift dizaýnyny sargyt etdi we ulanyjylardan 15 ýyl bäri ulanylýan adaty Calibri-niň ornuny çalşyrjak şrifti saýlamakda kömek bermegi haýyş etdi. Bu barada pepelac.news habar berýär.

Microsoft täze şriftleri eýýäm aldy we olaryň haýsysynyň “standart” hökmünde goýulmalydygy barada ulanyjylaryň jogaplaryny ýygnamaga girişdi.
Täze şriftlere gysgaça häsiýetnama bersek, Tenorite şrifti giň belgili we anyk şekili bolan nusgawy Times New Roman şriftine meňzeýär. Skeena harplaryň inçe we ýogyn bölekleriniň arasyndaky tapawudy görkezýär. Bierstadt geçen asyryň ortalaryndaky Şweýsariýanyň tipografiýasyndan ugur alýar. Seaford ähli hödürlenen şriftleriň arasynda has nusgawydyr. Dizaýnerleriň aýtmagyna görä, olar gadymy kürsülerden ylham aldylar. Ulanyjylar onuň uzyn resminamalary okamak üçin beýleki şriftlerden has gowudygyny bellediler. Grandview bolsa nemes ýol belgilerinden ruhlandy. Ol örän düşnükli bolup, uly göwrümli tekstler bilen işlemek üçin laýyk gelýär.
Adaty şrifti çalyşmazdan ozal, şriftleriň bäşisi-de ulanyjylaryň işläp bilmegi üçin Microsoft 365 web-serwisine goşular. Indiki aýlarda kompaniýa olara baha berer we ulanyjylaryň pikirlerini jemlär. Gutarnykly karardan soň, täze şrift 2022-nji ýylda Microsoft Office programmalarynda peýda bolar.

şu gün 13:32
676

Alymlar buzluklaryň eremegini emeli usulda haýallatmagy teklip edýärler

Howanyň üýtgemegi, iri buzluklaryň eremegi sebäpli deňiz derejesiniň ýokary galmagy ýaly, eýýäm juda duýulýan netijelere getirip ugrady. Ählumumy maýlama garşy göreşmegiň esasy serişdesi senagaty optimallaşdyrmak...

şu gün 12:36
1219

Sisiliýadaky Perguza köli howanyň üýtgemegi sebäpli gurama hala geldi

Sisiliýa adasyndaky Perguza köli howanyň global maýlamagy sebäpli gurakçylykdan ýaňa  gurady diýen ýaly. Reýter agentliginiň habar bermegine görä, bu sebitdäki ýeke-täk tebigy köl. Ol 1,8 inedördül kilometr meýdany...

düýn 15:04
6678

14-nji iýulda Günde bäş sany güýçli alawlama boldy, olaryň biri iň soňky klasa degişli

14-nji iýulda Günde dowamlylygy 29 minut bolan bäş sany güýçli alawlama, şol sanda Х1.3 klasa degişli alawlama bolup geçdi diýip, TASS agentligi habar berýär. Amaly geofizika institutynyň maglumatlaryna görä, Х...

düýn 13:59
13928

Seýrek hadysa: dünýäde iň gurak çöl gülledi

Çilide üýtgeşik hadysa bolup geçdi: adatça, özüniň guraklygy bilen belli bolan Atakama çöli gülledi. Ozal jansyz çägeler bilen örtülen ýer indi ak we benewşe güllere büreldi. Ýerli ýaşaýjylaryň arasynda “deserto...