Hakerler Apple-den 50 mln dollarlyk gurluş çyzgysyny ogurladylar

  • 27.04.2021 15:11
  • 14637
Hakerler Apple-den 50 mln dollarlyk gurluş çyzgysyny ogurladylar

REvil haker topary Apple-den 50 mln dollarlyk gizlin gurluş çyzgysyny ogurlady diýip, Bloomberg agentligi habar berýär. Muny iz.ru ýetirýär. Hüjüm edijiler Apple, Dell, Hewlett-Packard, Blackberry we beýleki birnäçe iri tehnologiýa kompaniýalary bilen hyzmatdaşlyk edýän Taýwandan komponent öndüriji Quanta Computer-iň toruny döwdüler. Apple bilen hyzmatdaşlygy barada aýdylanda, Quanta Computer, esasan, MacBook-y ýygnaýar.

Hakerler täze MacBook-yň shemalaryny eýýäm neşir etdiler. 15 suratda gajetiň içki gurluşy jikme-jik şekillendirilýär. Hakerler Quanta Computer kompaniýasyna edilen “hüjümde” birnäçe gizlin maglumatlaryň hem ogurlanandygyny habar berdiler. Ogurlyk baradaky maglumat Apple Spring Loaded çäresiniň başlamazyndan öň peýda bolupdy. Emma Quanta hem, Apple hem hakerleriň talaplaryna jogap bermedi. Indi kiber ogrulary ogurlanan maglumatlar üçin Apple kompaniýasyndan töleg talap edýärler. Olar beýleki maglumatlary hem ýaýratjakdyklary bilen gorkuzýarlar.
Uly kompaniýalara we torlara edilen soňky hüjümler ýaly, Microsoft Exchange Server-däki gowşaklyk Quanta Computer serwerleriniň döwülmegine kömek etdi. Bir aý mundan öň şeýle shema boýunça REvil topary Acer kompaniýasynyň maglumatlaryna elýeterlilik alypdy.
Häzir REvil Apple we arasynda HP, Dell, Microsoft, Toshiba, LG, Lenovo we beýleki köp sanly brendler bolan Quanta müşderileri bilen töleg almak barada gepleşik geçirýär.

düýn 23:31
4005

ABŞ-da Azatlyk heýkeliniň üstünden otly şar uçup geçdi: meteor Manhetteniň üstünde ýandy

16-njy iýulda ABŞ-da Nýu-Ýorkuň we Nýu-Jersiniň ýaşaýjylary adaty bolmadyk bir hadysanyň şaýady boldular: gündizlikde  şäheriň üstünden meteorit uçup geçdi. Diametri 0,3 metrden uly bolmadyk kosmos daşy Nýu-Ýork...

düýn 23:07
1000

Windows işindäki global bökdençlik awiakompaniýalara, banklara, media we köp sanly kompaniýalara täsirini ýetirdi

CrowdStrike kompaniýasynyň kiberhowpsuzlyk üçin programma üpjünçiliginiň täzelenmegi sebäpli ýüze çykan Windows operasion ulgamynyň işindäki global bökdençlik dünýädäki kompaniýalaryň işinde düýpli näsazlyklara...

17.07.2024 16:23
6884

Günde şu tomusda iň güýçli - X1.9 klasly partlama hasaba alyndy

16-njy iýulda Aşgabat wagty bilen 18:26-da Günde güýçli partlama bolup geçdi, oňa X1.9 derejesi berildi. Bu barada Amaly geofizika institutyna salgylanyp, TASS habar berýär. Partlama tomus başlany bäri iň güýçlüsi...

16.07.2024 13:32
4894

Alymlar buzluklaryň eremegini emeli usulda haýallatmagy teklip edýärler

Howanyň üýtgemegi, iri buzluklaryň eremegi sebäpli deňiz derejesiniň ýokary galmagy ýaly, eýýäm juda duýulýan netijelere getirip ugrady. Ählumumy maýlama garşy göreşmegiň esasy serişdesi senagaty optimallaşdyrmak...