Floýd Meýwezer Konor Makgregor bilen boljak rewanşy anons etdi

Floýd Meýwezer Konor Makgregor bilen boljak rewanşy anons etdi

Professional boksuň legendasy Floýd Meýwezer öz toparynyň indiki ýyla meýilleşdirilen Konor Makgregor bilen rewanş barada gepleşikleri geçirýändigini nygtaýar. Bu barada boksçy şu dynç günleri Ýaponiýadaky Rizin 38 turnirinde geçiriljek ýaponiýaly Mikuru Asakura garşy sergi söweşinden öň beren interwýusynda habar berdi. Muny fighttime.ru ýetirýär.

“Men şu dynç güni çykyp, şatlanasym gelýär. Soňra noýabr aýynda Dubaýda meniň ýene bir sergi söweşim bar, 2023-nji ýylda bolsa biz Konor Makgregor bilen duşuşarys. Häzirlikçe munuň sergi ýa-da hakyky söweş boljakdygyny bilemok – iki wariant hem maslahatlaşylýar. Men sergi görnüşini has makul görýärin. Men maňa hakykatdan zyýan ýetirip biljek söweşlere gatnaşmaýaryn, ýöne Konor Makgregor ýaly ýigitler, UFC-niň söweşijileri we urup bilmeýän beýleki ýutuberler meniň üçin howply däl” – diýip, “The Daily Mail” Meýwezeriň sözlerini getirýär.

Bar bolan maglumatlara görä, Asakura bilen dokuz minutlyk sergi söweşi üçin Meýwezer 20 mln dollar alar.
Ýatlap geçsek, Makgregor bilen Meýwezeriň arasynda bäş ýyl mundan ozal bolan we onunjy raundda irlandiýalynyň möhletinden ir ýeňilmegi bilen tamamlanan boks duşuşygy uly maliýe üstünligine eýe boldy we dört milliondan gowrak tölegli ýaýlym satdy. Ol bu görkeziji boýunça diňe Floýd Meýwezer bilen Menni Pakýaonyň arasyndaky söweşden öňe geçip bilmedi.