Aşgabatda Pakistanyň silden ejir çeken halky üçin serişde toplamak boýunça haýyr-sahawat çäresi geçiriler

Aşgabatda Pakistanyň silden ejir çeken halky üçin serişde toplamak boýunça haýyr-sahawat çäresi geçiriler

Aşgabatda Pakistanyň silden ejir çeken halkyna ýardam bermek üçin serişde toplamak boýunça haýyr-sahawat çäresi guralar. Aşgabadyň zenanlar topary, Aşgabatdaky Halkara mekdep we Pakistan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy tarapyndan guralýan «Pakistany goldalyň. Sil» atly haýyr-sahawat çäresi 25-nji sentýabrda geçiriler. Bu barada ORIENT agentligi habar berdi.

Sil zerarly Pakistana ýardam bermek boýunça Gazna üçin haýyr-sahawat serişdelerini toplamak çäresi ýekşenbe güni, 25-nji sentýabrda Aşgabat şäherinde, Berzeňňide — Atatürk köçesiniň ugrundaky Halkara mekdebiň çäginde 12;00-dan 17:00 aralygynda geçiriler.
Myhmanlara pakistan aşhanasynyň datly tagamlary, saz we güýmenjeler garaşýar. Giriş – 10 manat. Toplanan serişdeler siliň ýetiren zyýanlaryny aradan aýyrmak üçin pakistan halkyna ýetiriler.
Belläp geçsek, Türkmenistan Pakistanda bolup geçen tebigy betbagtçylyklaryň köp sanly adam pidalaryna, şikes ýetmelere we uly möçberli weýrançylyklara getirendigini göz öňünde tutup, ilkinjileriň hatarynda dostlukly pakistan halkyna ynsanperwerlik kömegini iberdi.