BMG CO2 zyňyndylary we howa uçuşlary üçin global salgytlary girizmek teklibini maslahatlaşar

BMG CO2 zyňyndylary we howa uçuşlary üçin global salgytlary girizmek teklibini maslahatlaşar

Dünýäniň klimat üýtgemeleriniň has howp salýan ýurtlary daşky gurşawyň hapalanmagy üçin alynjak birnäçe global salgytlary teklip etmäge taýýarlanýar. Bu barada ygtyýaryndaky resminama salgylanyp, “The Guardian” ýazýar. Muny interfax.ru ýetirýär.

Teklipler şu hepde BMG-niň Baş Assambleýasyna maslahatlaşmak üçin gelip gowuşmaly. Klimatyň üýtgemeginiň netijeleriniň öňünde has gowşak bolan ösüp barýan ýurtlary täze salgyt girdejilerinden maliýeleşdirmek meýilleşdirilýär. Olar ýüze çykmagyna ösen ykdysadyýetler tarapyndan goşant goşulýan tebigy betbagtçylyklardan soň dikeldişler üçin sarp ediler.
Serişdeler kömürturşy gazynyň zyňyndylaryna, howa gatnawlaryna, gämi hereketlendirijileri üçin ýangyja global salgytlaryň, şeýle-de gazylyp alynýan ýangyja we maliýe tranzaksiýalaryna salgytlaryň hasabyna toplanar. “The Guardian” tarapyndan öwrenilen resminamada salgytlaryň her bir görnüşiniň artykmaçlyklary we kemçilikleri, şeýle-de Bütindünýä bankynyň we Halkara pul gaznasynyň üsti bilen baý döwletlerden ösüp barýan ýurtlara zerur serişdeleri bermek, şeýle-de hususy pudakdan serişdeleri ýygnamak ýaly bu salgytlara alternatiwalar görkezilýär.
Neşir ýangyjyň we azyk önümleriniň bahalarynyň ýokarlanýan şertlerinde baý ýurtlaryň bu teklipler bilen ylalaşjakdygyna şübhe bildirýär.
BMG-niň indiki klimat sammiti noýabr aýynda Müsürde geçirilmeli. Ol ýerde klimat üýtgemeleri sebäpli ýüzbe-ýüz bolýan ýitgileri üçin ösüp barýan ýurtlara kompensasiýa meselesiniň ara alnyp maslahatlaşmagyna garaşylýar.