Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi dowam edýär

Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi dowam edýär

TmCars.info-nyň habar berşi ýaly, 20-nji sentýabrda Aşgabadyň Söwda-senagat edarasynyň sergi merkezinde ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi açyldy. Şu gün, serginiň ikinji — jemleýji güni dowam edýär.

Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň sergiden düşürilen pursatlaryny dykgatyňyza ýetirýäris: