Serdar Berdimuhamedow: “Aşgabady baýramçylyk keşbinde bezemek zerurdyr”

Serdar Berdimuhamedow: “Aşgabady baýramçylyk keşbinde bezemek zerurdyr”

Aşgabatda döwlet Garaşsyzlygymyzyň şanly senesini giňden baýram etmäge görülýän taýýarlygyň çäklerinde paýtagtyň bezeglerine aýratyn ähmiýet berilýär. Bu barada 17-nji sentýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Ç.Purçekow döwlet Baştutanyna hasabat berdi.

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyna hem-de Dabaraly maslahaty geçirmäge göwnejaý taýýarlyk görmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.
Döwlet Baştutany öňde boljak dabaralaryň umumymilli ruhubelentlik ýagdaýynda geçirilmelidigini belledi hem-de wise-premýere baş şäherimizi baýramçylyk görnüşinde bezemek, ähli meýilleşdirilen çäreleri guramaçylykly geçirmek ugrunda alnyp barylýan taýýarlyk işleri barada anyk tabşyryklary berdi.