Samsung täze tumaryny görkezdi

Samsung täze tumaryny görkezdi

Samsung täze firma tumaryny – gök reňkli G-NUSMAS özge planetalyny hödürledi. “Wirtual awataryň” ady kompaniýanyň adynyň ters ýazylmagyndan emele geldi. Kompaniýa G-NUSMAS-yň Ýerden 100 mln ýagtylyk ýyly aralygynda ýerleşýän Nowus-129 planetasyndan gelendigini belleýär. Özge planetaly ulanyjylary ruhlandyrýan we olaryň mümkinçiliklerini giňeldýän täze tehnologiýalary ösdürmäge kömek edýär diýip, rbc.ru belleýär.  

Nowus-129 planetasy – bu Suwon şäherindäki Suwon 129 salgysy boýunça ýerleşýän Samsung-yň ştab-kwartirasyna yşaratdyr.

“G-NUSMAS-y” döretmek pikiri her gezek Samsung täze özboluşly önümi çykaranda adamlaryň aýdýan degişmelerinden soň döredi. Olar firmanyň innowasion tehnologiýalaryny taslamalaşdyrmak we işläp düzmek üçin özge planetalyny işe alan bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýarlar” – diýip, kompaniýada bellenilýär.

Täze tumar kompaniýa ýaş müşderiler bilen aragatnaşygy ýola goýmak üçin zerurdyr. 
G-NUSMAS giň köpçüligiň öňünde ilkinji gezek 2-nji sentýabrdan 6-njy sentýabr aralygynda Berlinde geçiriljek IFA-2022 sarp ediş elektronikasy sergisinde peýda bolar. Mundan başga-da, Samsung YouTube-da gök özge planetalynyň taryhyny gürrüň berýän gysgaça wideolary çykarar.