Taýland 1-nji sentýabrdan başlap on ýyllyk wizalary girizer

Taýland 1-nji sentýabrdan başlap on ýyllyk wizalary girizer

Taýland 1-nji sentýabrdan on ýyllyk wizalary girizer diýip, TourDrom ýazýar.

Şu maglumata görä, wizalar daşary ýurt raýatlaryna ýaşamak we işlemek üçin berler, olaryň eýeleri salgyt we beýleki ýeňilliklere bil baglap bilerler. Şol bir wagtda wizany hemmeler alyp bilmez. Ony diňe million dollardan az bolmadyk aktiwi bolan adamlar, ýyllyk girdejisi 80 müň dollardan az bolmadyk ýaşy 50-den geçen pensionerler, şeýle hem halkara kompaniýalaryň uzak aralykdan işleýän işgärleri alyp bilerler.