Serdar Berdimuhamedow “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginiň jemleýji tapgyryna gatnaşyjylary gutlady

Serdar Berdimuhamedow “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginiň jemleýji tapgyryna gatnaşyjylary gutlady

Şu gün — 27-nji awgustda “Aşgabat” aýdym-saz merkezinde “Ýaňlan, Diýarym!” telebäsleşiginiň jemleýji tapgyry geçiriler. Oňa ýaş aýdymçylaryň 12-si gatnaşmaga hukuk gazandy. Prezident Serdar Berdimuhamedow bäsleşigiň jemleýji tapgyryna gatnaşyjylara Gutlag iberdi.

“Türkmenistanyň Garaşsyzlyk baýramy mynasybetli her ýylda edebiýat, medeniýet we sungat işgärleriniň, höwesjeň aýdymçy ýaşlaryň hem-de zehinli çagalaryň arasynda Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň Altyn asyry» atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň çäklerinde «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşiginiň geçirilmegi aýdym-saz sungatyna höwesli ýaşlaryň ukyp-başarnyklaryny kämilleşdirmäge uly ýardam berýär. «Ýaňlan, Diýarym!» telebäsleşigi sungat äleminiň geljekki parlak ýyldyzlaryny kemala getirýär. Munuň özi Aşgabat şäherindäki hem-de ýurdumyzyň welaýatlaryndaky höwesjeň aýdymçy ýaşlary ýüze çykarmakda, olaryň aýdym-saz sungatyna söýgüsini artdyrmakda möhüm işleriň bitirilýändigini görkezýär” diýip, döwlet Baştutany Gutlagynda belleýär.

Şeýle-de: “Biz ýaş aýdymçylarymyzyň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüni, mähriban halkymyzyň bagtyýar durmuşyny we eziz Diýarymyzyň beýik ösüşlerini wasp edip ýerine ýetirýän aýdym-sazlaryna uly ähmiýet berýäris. Sungat ynsan kalbyny joşdurýan gudratdyr. Aýdym-saz sungatymyz ildeşlerimiziň watançylyk duýgularyny terbiýeleýän we ösdürýän ruhy güýçdür. Şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan aýdym-saz sungatymyzy ösdürmekde, täze eserler bilen baýlaşdyrmakda ýaş aýdymçylara uly orun degişlidir” diýip, Prezident Serdar Berdimuhamedow ýaş aýdymçylarymyzyň halypalaryň döredijilik mekdebini geçip, türkmen sungatyny has-da ösdürjekdiklerine pugta ynanýandygyny nygtady.