PetroChina-nyň ýarymýyllyk arassa girdejisi 1,6 esse ýokarlandy

PetroChina-nyň ýarymýyllyk arassa girdejisi 1,6 esse ýokarlandy

2022-nji ýylyň birinji ýarymynda Hytaýyň iň uly nebitgaz kompaniýasy bolan PetroChina nebitiň we gazyň bahasynyň ýokarlanmagy netijesinde arassa girdejisini 1,6 esse, girdejisini 1,3 esse ýokarlandyrdy. Ýanwar – iýun aýlarynda kompaniýanyň arassa girdejisi bir ýyl ozalky 53,04 mlrd ýuana garşy 82,39 mlrd ýuan ($12 mlrd) boldy diýlip, hasabatda aýdylýar. Muny interfax.ru ýetirýär.

PetroChina-nyň girdejisi bir ýyl ozalky 1,2 trln ýuandan 1,61 trln ýuana çenli ýokarlandy. Kompaniýanyň nebit we gaz önümçiliginiň umumy göwrümi birinji ýarymýyllykda 3,1% ýokarlanyp, 845 mln barrel nebit ekwiwalentine deň boldy. Nebit önümçiligi 2% - 451,9 mln barrele çenli, tebigy gaz önümçiligi 4,4% - 2,358 trln kub futa çenli ýokarlandy.
Ýanwar – iýun aýlarynda nebiti we gazy agtarmak we gazyp almak ugrunda girdeji 43% ýokarlanyp, 447,35 mlrd ýuan boldy. Nebitiň ortaça satuw bahasy bir barrel üçin $94,65 boldy, bu bolsa bir ýyl ozalkydan 59,2% ýokarydyr.
Nebiti gaýtadan işleýiş we nebithimiýa ugrunda girdeji 27% ýokarlanyp, 583,852 mlrd ýuana ýetdi.
Birinji ýarymýyllykda kompaniýanyň maýa goýumlary 25%, 92,31 mlrd ýuana çenli ýokarlandy. 2022-nji ýylyň başyndan bäri PetroChina-nyň paýnamalary 12% gymmatlady.