Ford dünýä boýunça 3000 işgärini işden çykarar

Ford dünýä boýunça 3000 işgärini işden çykarar

Amerikan awtogiganty Ford 3000 işgärini — ştatdakylardan hem, şertnama boýunça işleýänlerden hem gysgaltmagy meýilleşdirýär diýip, Reuters habar berýär.

Kompaniýa işiniň gurluşyny üýtgetmek we elektrokarlaryň bazarynda Tesladan öňe geçmek maksady bilen şeýle ädimi ädýär.
Demirgazyk Amerikanyň we Hindistanyň zawodlarynda iň köp köpçülikleýin gysgaltma bolar.
Forduň baş direktory Jim Farli häzirki wagtda ulag öndürijiniň elinde elektromobiller we sanly hyzmatlar ulgamyndan ýeterlik derejede baş çykarmaýan gaty köp adam işleýär diýip hasaplaýar.
Işinden, esasan, içinden ot alýan hereketlendirijili ulaglar bilen meşgullanýan işgärler gitmeli bolarlar, ýöne Jim Farli gysgaltma kompaniýanyň ähli bölünmelerine-de galtaşar diýip duýdurýar.
Ford soňlugy bilen elektrokarlaryň giň hataryny we olaryň programma üpjünçiligini işjeň işläp taýýarlamagy meýilleşdirýär.
Bu ýyl Teslanyň girdejisi Forduň görkezijilerinden ýokary boldy, şunuň bilen bagly ýolbaşçylar çykdajylary gysgaltmak kararyna geldiler.