Dünýäde pagtanyň bahasy 30% gymmatlady

Dünýäde pagtanyň bahasy 30% gymmatlady

Adatdan daşary howa şertleri pagtany iň uly eksport edijiler bolan Braziliýada we ABŞ-da pagta hasylynyň azalmagyna getirdi, onuň önümçiligi boýunça lider bolan Hindistan bolsa bu önümi import etmäge mejbur boldy. Bloomberg-iň belleýşi ýaly, netijede pagtanyň bahasy 30% ýokarlandy, onuň ätiýaçlyklary bolsa azalmagyny dowam etdirýär diýip, kapital.kz belleýär.

“Wedomosti” neşiri Hindistanyň güýçli ýagyş we zyýan berijiler sebäpli pagta ätiýaçlyklaryny import etmeli bolandygyny ýazýar. Pagtanyň global eksportynyň ýarysy ABŞ-nyň we Braziliýanyň paýyna düşýär. ABŞ-da gurakçylyk sebäpli pagta önümçiligi 10 ýyldan gowrak wagtyň içinde ilkinji gezek iň pes derejä gelip biler. Braziliýa hem hasylyň 30% azalmagyna getiren yssy howa we gurakçylyk bilen göreşýär.
Abrapa kompaniýasynyň maglumatlaryna görä, Braziliýada 200 000 metrik tonna töweregi ätiýaçlyk gurady, önümçilik 2,6 mln tonna ýa-da ondan hem az dereje bilen bahalandyrylýar. Bom Futuro öndürijisi hasyllylygyň geçen möwsüm bilen deňeşdirilende 27% pese gaçandygyny habar berýär.
Çaklamalara görä, geljek aýlarda hasylyň azalmagy bilen pagtanyň bahasy ýene ýokarlanar. Şu ýyl bahalaryň ýokarlanmagy eýýäm egin-eşik üpjün edijileriniň maržasyny peseltdi, bu bolsa futbolkalardan başlap, kagyzlara we gaty kagyzlara çenli harytlaryň gymmatlamagyna sebäp bolup biler.