Hytaýda 900 ýyldan gowrak wagt öň gurlan iň uzyn agaç köpri ýandy

Hytaýda 900 ýyldan gowrak wagt öň gurlan iň uzyn agaç köpri ýandy

Hytaýda iň uzyn hasaplanýan Wanýan agaç köprüsi ýangynyň netijesinde doly ýumruldy. Oňa 900 ýyldan gowrak wagt bolupdy diýip, Şanhaýyň “Penpaý” informasion çeşmesi habar berýär. Muny TASS ýetirýär.

Bu desga Fuszýan gündogar welaýatynyň Pinnan uýezdinde ýerleşýär. Ýangyn 6-njy awgust gijesi başlady. Häzirki wagta çenli ýangyn doly söndürildi, zyýan çeken ýok. Adatdan daşary ýagdaýyň sebäpleri bolsa derňelýär. 
Köpriniň umumy uzynlygy 98,2 metr, ini 4,7 metrdi. Ol 917 ýyl mundan ozal Sun dinastiýasynyň dolandyran döwründe (960 – 1279) guruldy. Desga 1742-nji ýylda hem ýangyny başdan geçirdi, şondan soň ol dikeldilipdi. 2006-njy ýylda köpri milli derejede goralýan obýektleriň sanawyna girizildi. Wanýan Hytaýda iň uzyn arkaly agaç köpri hasaplanýardy.