«Ýewrowideniýe-2023» Beýik Britaniýada geçiriler

«Ýewrowideniýe-2023» Beýik Britaniýada geçiriler

«Ýewrowideniýe» halkara aýdym-saz bäsleşigi Ukrainada däl-de, Beýik Britaniýada geçer diýip, guramaçylar habar berdiler.

«Ýewropanyň ýaýlymlar birleşigi (EBU) we BBC «Ýewrowideniýe-2023» aýdym bäsleşigi Beýik Britaniýada geçer diýip tassyklaýarlar» diýip, bäsleşigiň saýtyndaky habarda aýdylýar.
Şol bir wagtda, Ukrainanyň  "uly bäşlik" (bäsleşigiň döredilmegine uly goşant goşan ýurtlar) bilen bäsleşigiň grand-finalyna  awtomatik usulda çykjakdygy takyklanýar. "Uly bäşlige" girýänler, düzgüne görä, finala ýarym finala gatnaşmazdan çykýarlar. Şeýle-de, guramaçylar öňde duran şüweleňe "ukrain elementlerini" ornaşdyrmagy göz öňünde tutýarlar.
Bäsleşigiň haýsy şäherde geçiriljegi biraz gijräk kesgitlener.
Ukrainadaky ýagdaý sebäpli bäsleşigi ol ýerde geçirmezlik kararyna gelnendigi barada owal guramaçylar habar beripdi. Bäsleşigi başga ýere geçirmekde "howpsuzlyk nukdaýnazaryndan"   ugur alyndy.
Turinde (Italiýa) geçen "Ýewrowideniýe-2022"-de  özüniň Stefania kompozisiýasy bilen Ukrainadan gelen Kalush Orchestra topary ýeňiji boldy. Ikinji ýere özüniň Space man aýdymy bilen Beýik Britaniýanyň wekili Sem Raýder mynasyp boldy.
"Ýewrowideniýe" 1956-njy ýyldan bäri geçirilýär.