Türkmen we özbek Liderleriniň Bilelikdäki Beýannamasy haýsy ugurlary öz içine alýar?

Türkmen we özbek Liderleriniň Bilelikdäki Beýannamasy haýsy ugurlary öz içine alýar?

14-nji iýulda geçirilen Daşkent duşuşygynyň jemleri boýunça Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Özbegistan Respublikasynyň Prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň Bilelikdäki Beýannamasyna gol çekildi. Onda nobatdaky saparyň iki ýurduň doganlyk halklarynyň taryhy hem-de medeni taýdan umumylygyna, mizemez dostluk, hoşniýetli goňşuçylyk, özara hormat goýmak, ynanyşmak we birek-biregi goldamak ýörelgelerine esaslanýan köpugurly hyzmatdaşlygyň yzygiderliligini üpjün etmekde aýratyn ähmiýeti bellenildi.

Bilelikdäki Beýannamada türkmen-özbek hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary boýunça ýakyn geljekde amala aşyrylmagy meýilleşdirilýän wezipeler dolulygyna beýan edilýär. Hususan-da, taraplar ýokary we iň ýokary derejelerde ysnyşykly gatnaşyklary saklamagyň, iki döwletiň daşary syýasy işini utgaşdyrmagyň hem-de häzirki zaman howplaryna we wehimlerine bilelikde garşy durmak babatda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmagyň möhümdigini nygtadylar. Şunda Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň Gyrgyzystanda geçiriljek nobatdaky konsultatiw duşuşygynyň ähmiýetine-de aýratyn üns çekildi. Resminamada Özbegistanyň Prezidentiniň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwletleriniň Baştutanlarynyň Geňeşiniň 2022-nji ýylyň sentýabrynda Samarkant şäherinde geçiriljek mejlisine hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowy hormatly myhman hökmünde gatnaşmaga çakylygy hem öz beýanyny tapdy.

Jemi 25 bölümi özünde jemleýän Bilelikdäki Beýannamada syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady, medeni-ynsanperwer, ulag, energetika ulgamlarynda özara gatnaşyklary ösdürmegiň, şol sanda parlamentara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmegiň anyk ugurlary kesgitlenildi. Taraplar, hususan-da, özara haryt dolanyşygyny artdyrmagy, senagat kooperasiýasyny ilerletmegi, iki döwletiň sebitleriniň arasyndaky hereketleri ýygjamlaşdyrmagy, Owganystanyň halkyna hemmetaraplaýyn halkara ynsanperwerlik kömegini bermegi, halkara we sebit düzümleriniň meýdançalarynda birek-biregiň başlangyçlaryny goldamak tejribesini dowam etdirmegi maksat edinýärler. Şeýle-de Türkmenistanyň we Özbegistanyň Medeniýet we kino günlerini yzygiderli esasda geçirmek, ylmy edaralaryň, çeperçilik, teatr toparlarynyň arasynda alyşmalary mundan beýläk-de giňeltmek barada ylalaşyk gazanyldy.