Aşgabatda dünýä belli «Jumbo» we «Emsan» gap-gaç brendleriniň dükany açyldy

Aşgabatda dünýä belli «Jumbo» we «Emsan» gap-gaç brendleriniň dükany açyldy

Öýde saçagyňyzy bezemek üçin kaşaň hem göze gelüwli gap-gaçlaryň giň toplumyny hödürleýän Türkiýäniň dünýä belli «Jumbo» we «Emsan» brendleriniň dükany Aşgabatdaky «Gül Zemin» söwda-dynç alyş merkezinde hereket edip başlady. Bu dükanlar brendiň Türkmenistandaky ilkinji hem ýeke-täk dileri tarapyndan hödürlenilýär.

Bulardan başga-da, bu dükanlardan Germaniýanyň, Italiýanyň, Beýik Britaniýanyň we Fransiýanyň ýokary hilli önümlerini alyp bilersiňiz.

«Jumbo» we «Emsan» brendleri stol üstüniň hem-de aşhananyň modasyny kesgitleýän meşhur brendler bolup durýar. Bu brendleriň önümleri polatdan, farfordan hem-de aýnadan ýasalyp, tagamlaryň diňe bir owadan görünmegini däl, eýsem, datly tagamyny saklap galmagyny hem üpjün edýärler. Türkiýede we tutuş dünýäde 120-den gowrak senagat dizaýnyna eýe bolan bu dükan indi türkmenistanly alyjylara hem elýeterli boldy.
Dükanyň işgärleri müşderileri bilen öý gap-gaçlaryny saýlap almak hem-de olary ulanmak boýunça hem baý tejribelerini paýlaşarlar.

Dükanlarda tölegler nagt we nagt däl görnüşde kabul edilýär.
Gurban baýramy mynasybetli müşderiler 15-nji iýula çenli «Jumbo» we «Emsan» dükanlaryndan ähli harytlary 20% arzanlaşykly satyn alyp bilerler. Dükan şäher içine eltip bermek hyzmatyny mugt ýerine ýetirýär. Galyberse-de, welaýatlara hem eltip bermek hyzmaty bar.
Dükanlaryň harytlaryny öýde oturan ýeriňden Instagramdan hem sargyt etmek mümkin. Mundan başga-da müşderiler Instagram sahypasynyň üsti bilen dürli arzanladyşlary, aksiýalary we beýleki täzelikleri yzarlap bilerler.

Telefon belgileri: +99365724005 (Jumbo); 105-105; +99361229306 (Emsan)
Instagram: @jumbo_turkmenistan; @emsan_turkmenistan
Salgysy: Magtymguly şaýoly, «Gül Zemin» söwda we dynç alyş merkezi, 1-nji gat.