Afrikada 95:0 we 91:1 hasap bilen tamamlanan futbol duşuşyklary derňew edilip başlandy

Afrikada 95:0 we 91:1 hasap bilen tamamlanan futbol duşuşyklary derňew edilip başlandy

Sýerra-Leoneniň futbol assosiasiýasy (SLFA) jemi 187 gol salnan iki oýnuň netijesi boýunça derňew işiniň başlanandygyny habar etdi.

Günbatar Afrikada ýerleşýän Sýerra-Leoneniň Ikinji diwizionynda "Kahunla Reýnjers" 95:0 hasap bilen "Lumbebu Ýunaýtedden" üstün çykdy, "Galf" bolsa "Kokima Liwany" 91:1 netije bilen utdy. Şunuň ýaly ýokary netije ýurduň futbol boýunça ýolbaşçylarynyň öňünde birgiden sowaly ör boýuna galdyrdy, üstesine, bu oýunlaryň birinji ýarymy birneme adatyrak hasaplar bilen (2:0 we 7:1) tamamlanypdy ahyry.
SLFA duşuşyklaryň netijelerini dessine ýatyrdy we günäkärleri jogapkärçilige çekmek maksady bilen derňewe başlanandygyny we meseläni dykgat bilen öwrenjekdigini habar berdi.
Onsoňam munuň ýaly hasaplaryň, megerem, sport wakalaryna goýum goýmak bilen  hiç hili baglanyşygynyň ýokdugy täsindir. Oýunlar bir wagtda başlapdyr, "Kahunla Reýnjerisiň" we "Galfyň" bolsa saýlama diwizionda ýer almak ugrundaky göreşde utuklarynyň sany deň eken. Sebäp - salnan toplaryň aratapawudyndaky bäsdeşlikde. Gyzykly ýeri, "Galf" - "Kokima Liwan" oýnunyň arbitry arakesme wagtynda işini dowam etmekden boýun gaçyrypdyr we başgasy bilen çalşylypdyr.