Eýfel diňi düýpli abatlaýyş işlerine mätäç

Eýfel diňi düýpli abatlaýyş işlerine mätäç

Parižiň esasy nyşany bolan Eýfel diňi poslap barýar we ony, meýilleşdirilişi ýaly, ýüzleý abatlamaly däl-de, düýpli dikeltmek gerek . Bu barada duşenbe güni The Guardian habar berdi diýip, Interfaks ýazýar.

Eýfel diňinde 2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa Oýunlaryna çenli tamamlanmagy meýilleşdirilýän bahasy 60 mln ýewro durýan ýüzleý abatlaýyş işleri geçirilýär, şol bir wagtda, bilermenler diňiň doly sökülmelidigini, abatlanmalydygyny we täzeden reňklenmelidigini, ýogsam, öňki reňkiniň üstünden täze reňkiň urulmagy ony öňküdenem beter poslatjakdygyny aýdýarlar diýip neşir belleýär. 

"Eger Gýustaw Eýfel bu ýere gelip gören bolsady, walla ýüreginden tutardy" - diýip, The Guardian Eýfel diňiniň dolandyryjylarynyň biriniň sözlerini getirýär. 

Eýfel diňini dörediji Gýustaw Eýfel diňiň poslamagynyň çynlakaý mesele boljakdygyny we ony her ýedi ýyldan reňkläp durmagyň zerurdygyny öňünden çaklapdyr.

"Reňklemek metal gurluşy goramagyň möhüm bölegi bolup durýar, şonuň aladasyny etmek - onuň uzak ýyllar hyzmat etmeginiň ýeke-täk kepili" - diýip, Eýfel ýazypdyr. Ol: "Esasy zat - posuň öňüni almaly" - diýipdir.

Eýfel diňi 1889-njy ýylda gurlupdyr. Ilkibaşda gurluş 20 ýyl dagy durar diýip çaklapdyrlar. Emma 133 ýyl geçdi, diň bolsa degişli idegiň netijesinde henizem şol öňki ýerinde seleňläp dur. Her ýyl bu gözelligi görmäge 6 mln jahankeşde gelýär, ol gelim-gidimliligi boýunça Fransiýada Disneýlendden, Luwrdan  we Wersal köşgünden soň dördünji orunda durýar.