Assam hindi ştatyndaky suw joşmasynyň pidalarynyň sany 135-e ýetdi

Assam hindi ştatyndaky suw joşmasynyň pidalarynyň sany 135-e ýetdi

Hindistanyň Assam ştatyndaky suw joşmasynda heläk bolanlaryň sany soňky gije-gündiziň dowamynda sekiz adam artyp, 135-e ýetdi. Bu barada sişenbe güni Hindustan Times gazeti habar berdi.

Assamdaky suw joşguny bilen bagly ýagdaý kadalaşýar, suw peselýär, emma Kopili, Barak we Kuşiara derýalarynyň derejesi ýokary bolmagynda galýar. Suw basan ýerde 2,2 mln adam galdy. Nagaon etrabynda ýagdaý hasam çylşyrymly, ol ýerde derýanyň bendiniň ýykylmagy sebäpli Silçar şäherini doly suw basdy.
Assamyň hökümetiniň maglumatlaryna görä, ştatda tebigy betbagtçylykdan 2 254 oba zyýan çekdi, 200 müň töweregi ilat howpsuz etraplara göçürildi we 538 sany wagtlaýyn lagerlere ýerleşdirildi. Suw joşguny azyndan 218 ýola we 20 köprä zeper ýetirdi.
Suw joşguny güýçli musson çabgasy sebäpli Brahmaputra derýasynyň öz goşantlary bilen bilelikde hanasyndan çykmagyndan döredi. Häkimiýet uçarmansyz uçuş apparatlaryny ulanyp, suw joşgunyndan zyýan çeken etraplardaky ýagdaýy seljermek üçin iş alyp barýar. Ilata kömek bermeklige hindi goşunynyň harby gullukçylary çekildi.