Assam hindi ştatyndaky suw joşmasynyň pidalarynyň sany 135-e ýetdi

  • 29.06.2022 05:54
  • 12125
Assam hindi ştatyndaky suw joşmasynyň pidalarynyň sany 135-e ýetdi

Hindistanyň Assam ştatyndaky suw joşmasynda heläk bolanlaryň sany soňky gije-gündiziň dowamynda sekiz adam artyp, 135-e ýetdi. Bu barada sişenbe güni Hindustan Times gazeti habar berdi.

Assamdaky suw joşguny bilen bagly ýagdaý kadalaşýar, suw peselýär, emma Kopili, Barak we Kuşiara derýalarynyň derejesi ýokary bolmagynda galýar. Suw basan ýerde 2,2 mln adam galdy. Nagaon etrabynda ýagdaý hasam çylşyrymly, ol ýerde derýanyň bendiniň ýykylmagy sebäpli Silçar şäherini doly suw basdy.
Assamyň hökümetiniň maglumatlaryna görä, ştatda tebigy betbagtçylykdan 2 254 oba zyýan çekdi, 200 müň töweregi ilat howpsuz etraplara göçürildi we 538 sany wagtlaýyn lagerlere ýerleşdirildi. Suw joşguny azyndan 218 ýola we 20 köprä zeper ýetirdi.
Suw joşguny güýçli musson çabgasy sebäpli Brahmaputra derýasynyň öz goşantlary bilen bilelikde hanasyndan çykmagyndan döredi. Häkimiýet uçarmansyz uçuş apparatlaryny ulanyp, suw joşgunyndan zyýan çeken etraplardaky ýagdaýy seljermek üçin iş alyp barýar. Ilata kömek bermeklige hindi goşunynyň harby gullukçylary çekildi.


29.12.2022 07:47
22649

Filippinlerde güýçli siliň netijesinde adam pidalarynyň sany 32-ä ýetdi

Filippinlerde güýçli ýagynlar netijesinde ýüze çykan sil zerarly azyndan 32 adam aradan çykdy, 24 adam dereksiz ýitdi. Penşenbe güni Howplary duýdurmak we tebigy betbagtçylyklary ýok etmek boýunça milli geňeşiň...

30.11.2022 18:02
26187

Gawaý adalarynda dünýädäki iň uly hereket edýän wulkan atylyp başlady

Gawaý adalarynda soňky 38 ýylda ilkinji gezek dünýäniň iň uly hereket edýän wulkany — Mauna-Loa atylyp başlady. ABŞ-nyň Geologiýa gullugy (USGS) adalaryň ýaşaýjylaryna wulkanyň atylmagy bilen bagly ýagdaýyň örän...

23.11.2022 08:52
27663

Serdar Berdimuhamedow Indoneziýanyň Prezidentine gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Indoneziýa Respublikasynyň Prezidenti Joko Widodo Indoneziýanyň Ýawa adasynda bolup geçen, adam pidalaryna hem-de köp sanly şikes ýetmelerine getiren ýertitremesi...

22.11.2022 16:39
19058

Indoneziýada bolup geçen ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi

21-nji noýabrda Indoneziýada bolup geçen 5,1 magnitudaly ýer titremäniň pidalarynyň sany 268-e ýetdi. Bu barada Indoneziýanyň tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek boýunça milli agentligi habar berýär. Maglumatlara...