Ukraina bilen Moldowa Ýewropa Bileleşiginiň agzalygyna dalaşgär boldular

Ukraina bilen Moldowa Ýewropa Bileleşiginiň agzalygyna dalaşgär boldular

Ukraina we Moldowa Ýewropa Bileleşigine girmek üçin dalaşgäriň derejesini aldylar diýip, Ýewrogeňeşiň ýolbaşçysy Şarl Mişel habar berdi.

«Taryhy pursat. Bu günki gün siziň ÝB tarap aýgytly ädim ädendigiňizi alamatlandyrýar» — diýip, ol Twitterde ýazdy. Mişel Ukrainanyň we Moldowanyň Prezidentleri Wladimir Zelenskiý bilen Maýa Sanduwy, şeýle-de bu ýurtlaryň halklaryny gutlady.

23-nji iýunda Ýewroparlamentiň deputatlarynyň aglaba bölegi bu ýurtlara tizden-tiz dalaşgäriň derejesiniň berilmegi hakyndaky rezolýusiýanyň kabul edilmegi üçin ses beripdiler. Parlamentiň agzalary, zerur özgertmeler geçirilenden soň,  şol derejäniň Gruziýa hem gyssagly suratda berilmegi dogrusynda çagyryş bilen ýüzlendiler. Mişel ÝB-niň ýolbaşçylarynyň, «galan möhüm meseleler çözülen dessine», Tbilisä dalaşgäriň derejesini bermäge taýýardyklaryny tassyklady.