Nepal Ewerestiň esasy lagerini göçürmegi mümkin

Nepal Ewerestiň esasy lagerini göçürmegi mümkin

Nepal ekologik meseleler bilen baglanyşykly, esasy lageri göçürmegiň mümkinçiliklerine garaýar.

Nepalyň Syýahatçylyk departamentiniň baş direktory Taranatha Adhikariniň sözlerine görä, lager golaýyndaky Khumbu buzlugynyň ereýändigi sebäpli töwekgelçilikli ýagdaýdadyr.

«Biz köpsanly gyzyklanýan taraplardan esasy lageri başga ýere göçürmek barada maslahatlary aldyk. Heniz anyk bir çözgüde gelinmedigem bolsa, biz gelýän teklipleri juda çynlakaý öwrenýäris» — diýip, Adhikari CNN-e habar berdi.

Maslahatlar bize ýerli ýaşaýjylardan, alpinistlerden we daşky gurşaw boýunça bilermenlerden gelýär.
Ýöne şeýle-de bolsa, dünýäniň iň beýik gerşi Ewerest babatynda haýsydyr bir çynlakaý üýtgeşme howul-hara edilmez. Sebäbi barlaglary diňe ýazyna geçirip bolýar, belli bir karara gelmek üçin bolsa 2-3 ýyl gerek bolsa gerek. Käbir barlaglar maý aýyna gabat gelýän ýazky alpinistçilik möwsüminde geçirildi.
Gyzyklanýan taraplar öz barlaglaryny tamamlan dessine, megerem, olardan öz tekliplerini Nepalyň hökümetine hödürlemek talap edilse gerek. Bu kararda soňky sözi Nepalyň ministrler kabineti aýdar. Ewerest dagyna ekologik taýdan zeper ýetýändigi barada gyzyklanýan taraplar öňem birnäçe sapar howsala zaňyny kakypdylar.