Serdar Berdimuhamedow lebaply daýhanyň galla meýdanyna bardy

Serdar Berdimuhamedow lebaply daýhanyň galla meýdanyna bardy

Lebap welaýatynda toý saparynda bolýan Prezident Serdar Berdimuhamedow şu gün ir säher bilen Çärjew etrabynyň «Watan» daýhan birleşiginiň ekin meýdanyna baryp gördi we bu ýerde galla oragyny başlamaga ak pata berdi.

"Türkmenistan" gazetiniň elektron neşirinde berilýän habara görä, hormatly Prezident daýhan birleşiginiň çäginde gallaçy kärendeçisi Azat Joraýewiň kärende ýerine geldi. Bu ýerde döwlet Baştutanymyzy kärendeçi uly hormat bilen garşylady. Kärendeçi bilen söhbetdeşlikde Arkadagly Serdarymyz oba hojalyk işleriniň barşy, onuň hal-ahwaly, maşgala ýagdaýy bilen gyzyklandy. 
Hormatly Prezident kärendeçiniň haýyşy boýunça galla oragyna başlamaga ak pata berdi.
Mälim bolşy ýaly, gündogar sebitiň gallaçylary 3-nji iýunda Ahal hem-de Mary welaýatlarynyň daýhanlary bilen bilelikde bugdaý oragyna girişdiler. Şu ýyl welaýatyň daýhanlary 130 müň gektar ýerden 310 müň tonnadan geçirip galla almagy meýilleşdirýärler. Bu möhüm oba hojalyk möwsüminde däne ýygnaýjy kombaýnlaryň 419-synyň mümkinçiliklerinden peýdalanylýar.