Türkmenistanda nirelerde agyz-burun örtüklerini hökmany dakynmaly?

Türkmenistanda nirelerde agyz-burun örtüklerini hökmany dakynmaly?

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministriniň Buýrugy bilen, Türkmenistanda epidemiýa garşy-sanitariýa (öňüni alyş) çäresi hökmünde agyz-burun örtükleriniň hökmany dakynylmaly ýerleri kesgitlenildi. Buýruk 2022-nji ýylyň 6-njy iýunynda çykdy we Türkmenistanyň Hukuk maglumatlar merkezinde çap edildi.

Degişli Buýruga laýyklykda, Türkmenistanda agyz-burun örtükleri şu aşakda beýan edilen ýerlerde hökmany dakynylmaly:

  • Türkmenistanyň Döwlet serhediniň gözegçilik-geçiriş ýerlerinde;
  • jemgyýetçilik ulaglarynyň ähli görnüşlerinde;
  • köpçülikleýin ýapyk binalarda.

Bellenilişi ýaly, mekdebe çenli ýaşly çagalar örtük dakynmaklyga degişli däldir.