Ulag boýunça bilelikdäki türkmen-eýran toparyny döretmek teklip edildi

Ulag boýunça bilelikdäki türkmen-eýran toparyny döretmek teklip edildi

15-nji iýunda Tähranda Prezident Seýed Ebrahim Raisi bilen geçirilen gepleşikleriň dowamynda Prezident Serdar Berdimuhamedow iki ýurduň arasynda Ulag boýunça hökümetara topary döretmek teklibini öňe sürdi. Onuň maksady Gazagystan — Türkmenistan — Eýran demir ýolunyň ägirt uly mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, bu ugurda alnyp barylýan işleri işjeňleşdirmekden ybaratdyr.

Hormatly Prezident ýokary derejeli duşuşykda: «Özbegistan — Türkmenistan — Eýran — Oman — Katar ulag geçelgesiniň taslamasyny gysga wagtda durmuşa geçirmek üçin tagallalarymyzy güýçlendirmeli diýip pikir edýärin. Mälim bolşy ýaly, bu taslama Hindistan we Gazagystan hem resmi taýdan goşuldy» diýmek bilen, iki ýurduň arasynda pandemiýa zerarly azalan awtomobil ulaglarynyň gatnawlaryny ýola goýmaga girişmegiň hem-de päsgelçilikleridir çäklendirmeleri aradan aýyrmak boýunça özara düşünişmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.
Ýeri gelende bellesek, Eýran Yslam Respublikasy Demirgazyk — Günorta demir ýolunyň üsti bilen Pars aýlagynyň portlaryna çenli iň gysga ýol hökmünde ýurdumyzyň esasy hyzmatdaşydyr. Şoňa görä-de, biziň ýurdumyz Türkmenbaşy, Amirabad we Enzeli portlarynyň arasynda ýakyn hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň tarapdary bolup çykyş edýär.