Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde bolup, nobatdaky maslahaty geçirdi

Gurbanguly Berdimuhamedow Ahalyň täze merkezinde bolup, nobatdaky maslahaty geçirdi

11-nji iýunda Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyryp, sebitiň täze,  döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp barylýan işleriň barşy, desgalaryň çyzgylary hem-de bezeg taslamalary bilen tanyşdy. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde giň gerimli taslamany üstünlikli durmuşa geçirmek hem-de ozal berlen tabşyryklary ýerine ýetirmek meseleleri boýunça iş maslahatyny geçirdi.

Gahryman Arkadagymyz bu ýerde ulanylýan gurluşyk serişdeleriniň görnüşleri bilen gyzyklandy. Welaýatyň merkeziniň gurluşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy D.Orazow,Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň şäheriniň häkimi Ş.Durdylyýew hem-de Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň başlygy D.Hudaýberdiýew merkeziň çäklerinde gurulýan desgalar, olaryň bezeg aýratynlyklaryna degişli taslamalar, desgalaryň ýerleşjek ýerleri baradaky çyzgylar, ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada giňişleýin maglumat berdiler. 

Görkezilýän taslamalaryň hatarynda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň Baş meýilnamasy, merkeziň çäklerinde gurulýan Ahal welaýat çagalar sagaldyş-dikeldiş merkeziniň edara binasynyň ýerleşjek ýerleriniň çyzgylary, merkeziň Ruhyýet köşgüniň sahnasynda ýerleşdirilmegi meýilleşdirilýän ýazgylaryň görnüşleri, täze şäheriň Sirk binalar toplumynyň içki bezegleriniň, tomaşa zalynyň görnüşleri we  binada oturdylmagy meýilleşdirilýän enjamlaryň, serişdeleriň çyzgylary bar. Şeýle-de bu ýerde ýol-ulag düzümine degişli inženerçilik desgalarynyň görnüşleri görkezildi.

Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygyna merkeziň çäginde oturdylmagy meýilleşdirilýän ady rowaýata öwrülen Akhanyň ýadygärlik binasynyň aýratynlyklary boýunça ozal berlen tabşyryklaryň ýerine ýetirilişi barada habar berildi. Şeýle-de Ahal welaýat çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezinde göz öňünde tutulýan muzeýiň ýerleşdiriljek ýeriniň çyzgylary görkezildi. Degişli ýolbaşçylar merkeziň Baş meýilnamasy düzülende, öňdebaryjy binagärlik meýilleriniň we iş tejribeleriniň öwrenilendigini habar berdiler.

Soňra Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy bu ýerde iş maslahatyny geçirdi. Onuň dowamynda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde alnyp barylýan gurluşyk işleriniň ýokary hil derejesini üpjün etmek hem-de bu işleri bellenilen möhletlerde tamamlamak bilen baglanyşykly meselelere garaldy.