Türkmenistanyň Prezidenti ilata örtükleriň ulanylýan we zerur däl ýerlerini düşündirmegi tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti ilata örtükleriň ulanylýan we zerur däl ýerlerini düşündirmegi tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow wise-premýer Sapardurdy Toýlyýewe ilatyň arasynda agyz-burun örtükleriniň ulanylýan ýerleri we olaryň zerur däl ýerlerini düşündirmek boýunça wagyz-nesihat işlerini geçirmegi tabşyrdy.

Döwlet Baştutanynyň bellemegine görä, bu babatda köpçülikleýin habar beriş serişdelerini — gazet-žurnallary we teleradioýaýlymlary işjeň peýdalanmaly.
Agyz-burun örtüklerini dakynmaklyk ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça çäreleriň möhüm bölegidir.
Öň habar berşimiz ýaly, 1-nji iýundan başlap, Türkmenistanda ulaglaryň ähli görnüşlerinden we ýapyk binalardan başga ýerlerde agyz-burun örtükleri aýryldy. Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň 6-njy maýda geçirilen sanly ulgam arkaly mejlisinde degişli teklibi makullady.