Ýaponiýa iki ýyldan soň ilkinji gezek 98 ýurduň syýahatçylary üçin açyldy

Ýaponiýa iki ýyldan soň ilkinji gezek 98 ýurduň syýahatçylary üçin açyldy

Ýaponiýa iki ýyl iki aýdan soň ilkinji gezek syýahatçylara ýurda PZR-testsiz we karantin talap etmezden girmäge rugsat berip,  serhetlerini açdy diýip, RIA agentligi habar berýär.

Bu häzirlikçe Ýaponiýa tarapyndan koronawirus boýunça epidemiologik ýagdaýy birneme howpsuz diýip hasaplanýan 98 ýurduň az sanly guramaçylykly syýahatçy toparlaryna degişlidir.
Olar «mawy» diýilýän topara girýärler. Gyzyl topara epidemiologik ýagdaýy has agyr ýurtlar girýär, sary topara bolsa ýagdaýy aralyk ýurtlar degişlidir. Bu karar howa menzilleriniň karantin nokatlaryndaky her ýurt boýunça položitel PZR-testleriň sanyna görä kabul edildi.
Mawy topara ABŞ, Hytaý, Günorta Koreýa, Ýewropanyň ähli ýurtlary diýen ýaly girýär. Syýahatçylara sanjym alandyklary baradaky güwänamalary görkezmek we barandan soň karantin düzgünlerini berjaý etmek gerek bolmaz. Ýokarda agzalan ýurtlardan gelýän myhmanlar Ýaponiýanyň ähli syýahatçylyk akymynyň 80%-ni düzýär.