Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenabat — Farap awtoulag köprüsiniň ýagdaýy bilen tanyşdy

Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenabat — Farap awtoulag köprüsiniň ýagdaýy bilen tanyşdy

9-njy iýunda Lebap welaýatyna saparynyň çäklerinde Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Amyderýanyň üstünden geçýän Türkmenabat — Farap awtoulag köprüsine baryp gördi. Häzirki wagtda Amyderýanyň üstünden geçýän Türkmenabat — Farap awtoulag we demir ýol köprüleri ýurdumyzyň çäklerinden geçýän ýük hem-de ýolagçy akymlarynyň düýpli artmagyna ýardam berdi.

Gahryman Arkadagymyz bu ýerde Lebap welaýatynyň häkimi bilen sebitiň, şol sanda ekerançylyk meýdanlarynyň suw üpjünçilik meselelerini ara alyp maslahatlaşdy.

Hormatly Arkadagymyzyň nygtaýşy ýaly, oba hojalyk ekinleri suwarylanda suw tygşytlaýjy usullary ulanmak, yzygiderli ýagdaýda degişli çäreleri geçirmek zerurdyr. Dünýä tejribesinden ugur alyp, iri suw geçirijilerini, suw howdanlaryny hem-de kölleri peýdalanmakda iň täze tehnologiýalary ulanmak, sarp edilýän suw serişdeleriniň doly hasabyny ýöretmek hem-de bu işleri sanly ulgama geçirmek möhümdir diýip, Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy belledi.