Özbegistan ýurda gelýänler üçin koronawirus bilen bagly ähli çäklendirmeleri aýyrdy

Özbegistan ýurda gelýänler üçin koronawirus bilen bagly ähli çäklendirmeleri aýyrdy

Özbegistana gelýänler üçin koronawirus pandemiýasy bilen bagly ähli çäklendirmeler aýryldy diýip, Özbegistanyň Syýahatçylyk we medeni miras ministrligine salgylanýan Trend habar berýär. Ministrligiň habar bermegine görä, Respublikanyň ýörite iş toparynyň kararyna laýyklykda, 2022-nji ýylyň 10-njy iýunyndan başlap, Özbegistana howa ýollary arkaly, serhetýaka demirýol menzillerinden we serhetdäki geçiş nokatlaryndan geçilende koronawirus bilen bagly wagtlaýyn çäklendirmeler aýrylar.

«Şunuň bilen baglylykda, daşary ýurt syýahatçylaryndan koronawirus üçin PZR-testiň otrisatel netijesini, koronawirus üçin antigenleriň ekspress-testini we sanjym alnandygy baradaky sertifikat ýa-da pasport görkezmegi talap edýän düzgünler ýatyrylýar» diýip, habarda aýdylýar.

Iş topary Özbegistanda hassahana ýerleşdirilenleriň we ondan sagalyp çykanlaryň sanyny, karantindäki raýatlaryň sanynyň oňyn tarapa üýtgeýşini, şeýle hem respublikadaky epidemiologiki ýagdaýy, BSGG-niň hem-de Syýahatçylyk we medeni miras ministrliginiň maslahatlaryny göz öňünde tutdy.