Londonda Ýelizaweta II-niň dolandyrmagynyň 70 ýyllyk ýubileýi mynasybetli baýramçylyk konserti geçdi

Londonda Ýelizaweta II-niň dolandyrmagynyň 70 ýyllyk ýubileýi mynasybetli baýramçylyk konserti geçdi

Şenbe güni agşam Bukingem köşgüniň öňündäki meýdançada geçen baýramçylyk konsertiniň dowamynda Şa Zenany Ýelizaweta II-ni dolandyrmagynyň 70 ýyllyk ýubileýi bilen Queen rok-topary, kompozitor Endrýu Lloýd Uebber, aktýor we ýazyjy Stiwen Fraý, tennisçi Emma Radukanu we animirlenen aýyjyk Paddington ýaly Beýik Britaniýanyň meşhur şahslary gutladylar diýip, TASS habar berýär. Londonyň merkezinde 10 müňden gowrak adamy jemlän konserti Bi-bi-si teleradioýaýlymlar korporasiýasy göni ýaýlyma goýberdi.

Ýelizaweta II-niň  rekordlary
Ýelizaweta II 25 ýaşynda tagta çykdy. 2015-nji ýylda ol dolandyrmagyň dowamlylygy boýunça garry enesi şa zenany Wiktoriýadan (1819-1901) ozduryp, rekord goýdy. 2016-njy ýylyň 13-nji oktýabrynda Tailandyň şasy Pumipon Adulýadet (Rama IX) ýogalandan soň, Ýelizaweta II bu görkeziji boýunça dünýäniň aýatda diri monarhlaryndan öňe geçdi. Şeýle-de, Beýik Britaniýanyň Şa Zenany häzirki döwlet baştutanlarynyň arasynda iň ýaşulysy hasaplanýar.
Şalyk sürmek nesip eden aýallaryň arasynda tutuş taryh boýunça tagtda  iň uzak oturany şu Şa Zenanydyr. Şeýle-de bolsa, ol 72 ýyl 110 günläp ýurdy dolandyran fransuz şasy Lýudowik XIV-niň (1638-1715) üstünliginden heniz öňe geçip bilmedi.  Tassyklanan rekord dört aýlyk wagty ýokary serkerde diýip yglan edilen we 82 ýyl 254 gün dolandyran Sobuza II-ä (1899-1982) — Swazilendiň (häzirki Eswatini) degişlidir.
Ýelizaweta II şalyk sürýän döwrüniň dowamynda 100-den gowrak ýurda baryp gördi we 21 müňden gowrak çärä gatnaşdy. Ol 4 müň kanuna şa sanksiýasyny berdi we Londona döwlet sapary bilen gelen dünýäniň 112 ýurdunyň baştutanlaryny kabul etdi. Onuň dolandyran döwründe Beýik Britaniýada 14 premýer-ministr, ABŞ-da bolsa 14 prezident çalyşdy.