Serdar Berdimuhamedow Moskwada saparda bolup, Putin bilen duşuşar

Serdar Berdimuhamedow Moskwada saparda bolup, Putin bilen duşuşar

Ýakyn günlerde Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň arasynda ýokary derejeli gepleşikler geçiriler. Bu barada rus Lideriniň metbugat sekretary Dmitriý Peskowyň maglumatlaryna salgylanyp, iri habarlar gulluklary ýazýar.

Habarlarda bellenilişi ýaly, Serdar Berdimuhamedowyň Moskwa saparynyň çäklerinde ykdysady meseleler boýunça birnäçe duşuşyklary we gepleşikleri geçirmek meýilleşdirilýär. Munuň özi türkmen döwletiniň Baştutanynyň Saud Arabystany Patyşalygyna gidip, Mekgede umra hajyny berjaý edeninden soňra, daşary ýurtlara amala aşyrjak nobatdaky sapary bolar.

Ýeri gelende bellesek, şu ýylyň 12-nji maýynda Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň Parlamentara forumyna gatnaşmaga gelen GDA gatnaşyjy döwletleriň Parlamentara Assambleýasynyň Geňeşiniň Başlygy, RF-niň Federal Ýygnagynyň Federasiýa Geňeşiniň Başlygy Walentina Matwiýenko Prezident Serdar Berdimuhamedow bilen duşuşyp, Prezident Wladimir Putiniň Moskwa sapar bilen gelmek baradaky çakylygyny ýetiripdi.