«Goja Gassap» dükany et önümleriniň dürli görnüşlerini hödürleýär

«Goja Gassap» dükany et önümleriniň dürli görnüşlerini hödürleýär

«Goja Gassap» et önümleri dükany halkymyza elýeterlli bahadan dürli görnüşli et önümlerini hem-de bu ugurdan hyzmatlaryny hödürleýär.

Änew şäherindäki «Mähriban» söwda we dynç alyş merkezinde ýerleşýän  «Goja Gassap» et önümleri dükanyndan islendik müşderi halal we elin et önümleriniň, marinatlanan we beýleki görnüşlerinde bişirilýän tagamlaryň ýokary hilli hem arassa önümini alyp biler.

«Goja Gassap» şu aşakdaky hyzmatlaryny hödürleýär:

  • Marinatlanan we beýleki etler bilen üpjün etme;
  • Mangalda we peçde öz önümlerini bişirip berme we eltip bermek;
  • Uly toýlarda, doglan günlerde, banketlerde baryp bişirip bermek.

Ýene-de bir zada ünsüňizi çekmek isleýäris!
«Goja Gassap» et önümler dükany önümlerini we hyzmatlaryny elýeterli bahalardan hödürläp, sargyt boýunça Size amatly bolan ýere baryp mangalda we peçde bişirip bermek arkaly Siz üçin giň mümkinçilikleri döredip berýär. Öz işiniň ussady bolan “Goja Gassap” et önümler dükanynyň işgärleri dürli tagamlary taýýarlamak bilen eýýäm halkymyzyň uly hormatyny gazanmagy başardy.
Şeýle hem dükan Aşgabat şäheriniñ çäginde islendik ýere tiz wagtda eltip bermek hyzmatyny ýerine ýetirýär. 

Biziň salgymyz: Änew ş., Ahal köçesi, 27, «1», «Mähriban» söwda we dynç alyş merkeziniň ýerzemin gaty.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
72-24-10;
57-47-05;
+993-63-67-67-22