UEFA-nyň Ýerine ýetiriji komiteti ýewrokubok ýaryşlarynyň täze formatyny tassyklady

UEFA-nyň Ýerine ýetiriji komiteti ýewrokubok ýaryşlarynyň täze formatyny tassyklady

Ýewropanyň Futbol Assosiasiýalarynyň birleşiginiň (UEFA) Ýerine ýetiriji komiteti 2024/25-möwsüminden ýewrokubok ýaryşlarynyň formatynyň üýtgedilýändigini tassyklady. Bu barada guramanyň resmi saýtynda habar berilýär.

Çempionlar ligasynyň, Ýewropa ligasynyň we Konferensiýalar ligasynyň täze formatyna laýyklykda, 2024/25 möwsüminden başlap ýaryşlaryň her birine 36 topar gatnaşar. Klublary her toparçada dört topardan bölmeklik ýatyrylar, ýaryşlar şweýsar ulgamy boýunça geçiriler.
Çempionlar ligasynda her klub sekiz dürli garşydaşa garşy sekiz oýundan oýnar (öýde we çykyşda 4 oýundan), şondan soň turnir jedweli düzüler. Iň gowy sekiz klub gönüden-göni 1/8 finala çykar, dokuzynjydan 24-nji orna çenli orunlary eýelän toparlar 1/8 finala çykmak üçin iki oýunlyk pleý-offda oýnar.
Çempionlar ligasyndan toparlaryň sanynyň 32-den 36-a ýetirilmegi netijesinde döredilen goşmaça dört orunlar şeýle usul bilen paýlanar: bir orun UEFA-nyň milli assosiasiýalarynyň reýtinginde bäşinji orny eýeleýän ýurduň çempionatynda üçünji orny eýelän kluba berler; bir orun “çempionlar ýoly” arkaly kwalifikasiýanyň hasabyna berler; galan iki orun geçen möwsümde klublarynyň iň gowy toparlaýyn görkezijileri bolan assosiasiýalara (gatnaşýan klublaryň sanyna bölünen umumy utuk sany) berler.
Şeýle düzgünler Ýewropa ligasynda hem hereket eder, ýagny toparlar azyndan sekiz oýun oýnar, Konferensiýalar ligasynda hem toparlar alty oýundan oýnar.
UEFA oýunlaryň klublaryň içerki ýaryşlardaky çykyşlarynyň möhümdigini göz öňünde tutup, öňküsi ýaly hepdäniň ortasynda geçiriljekdigini belledi.