Türkmenistanyň Prezidenti şweýsariýaly kärdeşine gutlag iberdi

Türkmenistanyň Prezidenti şweýsariýaly kärdeşine gutlag iberdi

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Prezidenti Inýasio Kassise we ýurduň ähli halkyna Türkmenistan bilen Şweýsariýa Konfederasiýasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.

Döwlet Baştutany hatynda biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklaryň birek-birege hormat goýmaga, deňhukuklylyga hem-de özara ynanyşmaga esaslanýandygyny belläp, Türkmenistanyň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň giňeldilmegine gyzyklanma bildirýändigini, ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň bilelikdäki tagallalar arkaly mundan beýläk-de ösdüriljekdigine ynam bildirdi.