Hyundai awtoulaglary duran ýerinde yzyna öwürmek tehnologiýasyny patentledi

Hyundai awtoulaglary duran ýerinde yzyna öwürmek tehnologiýasyny patentledi

Hyundai kompaniýasy şassini doly dolandyrmak boýunça öz tapan  tehnologiýasyny bellige aldyrmak üçin ABŞ-yň patent berýän edaralaryna arza berdi. Işläp taýýarlaýyşlaryň öň ulanylýan ulgamyndan tapawutlylykda, Hyundai tekerleri 90 gradus özbaşdak we dürli tarapa aýlaýar. Motor1-iň ýazyşy ýaly, bu tehnologiýa awtoulaglaryň manýowr etmek ukybyny görnetin ýokarlandyrýar:  olar hut duran ýerinde öwrülmegi başararlar.

GMС Hummer EV-de ulanylýan Сrab Walk ulgamy wnedorožnikde doly dolandyrylýan şassiniň ulanylyşyna iň belli mysaldyr. Ol elektrokara diagonal boýunça hereket etmäge mümkinçilik berýär. Ýöne Hyundai şunuň ýaly ulgamyň mümkinçiligini giňeltmegi teklip edýär.

Ikinjiden, Hyundaiýiň patentinde tekerler 90 gradus burç boýunça öwrülip bilýärler. Bu awtoulaga öz okuna perpendikulýar, ýagny doly gapdallygyna hereket etmäge mümkinçilik berer. Şunlukda, mysal üçin, ulag parkyndaky iň dar ýere hem girip bolar.

Üçünjiden, Hyundai bir okda ýerleşýän tekerleri biri-birinden «aýyrmagy» we olara özbaşdak burç boýunça aýlanmaga mümkinçilik bermegi teklip edýär. Şeýdibem awtoulag diňebir duran ýerinde öwrülmek bilen çäklenmän, awtoulagyň öz okuna gabat gelmeýän wertikal okunyňam daşynda aýlanyp bilýär.

Beýle ulgamyň seriýalaýyn awtoulaglarda haçan peýda boljagy, aslynda boljakmy ol, heniz takyk belli däl. Onuň nähili edip durmuşa ornaşdyryljagy hem entek nämälimligine galýar.