Türkmenistanda agyz-burun örtükleri dakmak düzgüni ýatyrylar

Türkmenistanda agyz-burun örtükleri dakmak düzgüni ýatyrylar

1-nji iýundan başlap Türkmenistanda ulaglaryň ähli görnüşlerinden we ýapyk binalardan başga ýerlerde agyz-burun örtükleri aýrylar. Bu barada Ministrler Kabinetiniň 6-njy maýda geçirilen sanly ulgam arkaly mejlisinde Prezident Serdar Berdimuhamedowa degişli teklip hödürlenildi.

Bellenilişi ýaly, dünýäde pandemiýa bilen bagly ýagdaýlaryň peselip başlandygy we köp döwletlerde öňüni alyş çäreleriniň tapgyrlaýyn gowşadylandygy barada Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň maglumatlary hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň täzelikleri düýpli öwrenildi. Şunuň bilen baglylykda, Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň Döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň hünärmenleri Türkmenistanyň Keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan daşary toparynyň mejlisini hepdede bir gezek geçirmegi hem-de şu ýylyň 1-nji iýunyndan başlap ulaglaryň ähli görnüşlerinden we ýapyk binalardan başga ýerlerde agyz-burun örtüklerini aýyrmagy teklip edýärler.

Döwlet Baştutany teklipleri makullap, zerur bolan öňüni alyş çärelerini geçirmek arkaly bu ugurda alnyp barylýan işleri dowam etmegiň wajypdygyny belledi.